شين هوا: ايران دنبال خلق شگفتي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خبرگزاري شــين هوا چين در گزارشــي پيرامون شــرايط مطلــوب تيم ملــي ايران در سالهاي گذشته در گزارشي پيرامون برنامههاي سرمربي پرتغالي ايران نوشت: «كارلوس كيروش در تشريح برنامههاي خود براي آمادهسازي ايران از آرزوهاي خود براي خلق شــگفتي در روسيه 2018 پرده برداشــت كه رسيدن به اين آرزوها با تيمي كه در اختيار دارد چندان دور از انتظار نخواهد بود. از شش سال پيش كه مربي پرتغالي روي نيمكت ايران نشســت برنامههاي پوســت اندازي اين قدرت فوتبال قاره آغاز شــد و حاال شاهد آن هستيم كه برنامهريزيها براي تبديل ايــران به قدرتي بزرگ جــواب داده و كيروش اميدوار اســت با نسلي كه ساخته بتواند در جام جهاني 2018 شــگفتي بزرگي با صعود ايران به مراحل نهايي خلق كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.