سكوت مرموز طارمي و اطرافيانش

از دو ســال قبل تا االن بحث انتقال مهي طارمي به اروپا مطرح است. فصل قبل يكي از اين شايعات به حقیقت پیوست و طارمي به ريزه اسپور تركیه رفت اما انگار انتخاب خوبي نداشت و خیلي زود با پشیماني برگشت و دوباره براي پرسپولیس بازي كرد. بازگشت طارمي از تركیه البته ب

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

درخشــش مهدي طارمي در ليگ قهرمانان آسيا و همچنين رقابتهاي مقدماتي جام جهاني با پيراهن تيم ملي باعث شــد يكي از ايجنتهاي ايراني كه ارتباط خوبي با مديران باشــگاه دينامو زاگــرب دارد اين بازيكن را به آنهــا معرفي كند. مديران باشــگاه دينامو زاگرب نيــز وقتي متوجه ميشوند طارمي شــاگرد برانكو ايوانكوويچ مربي هموطنشان است با او تماس گرفته و در موردش اطالعات كســب ميكنند. اين در حالي است كه خبرنگاران اهل كرواســي نيز در تماس با بوژيدار رادوشــوويچ هموطنشــان راجع به طارمي از او سوال ميكنند. تعريفهايي كه برانكو و رادوشوويچ از طارمي ميكنند باعث ميشــود مديران باشگاه دينامو زاگرب كه از علي كريمي در تيم خود سود ميبرند، براي جذب آقاي گل مليپوش ليگ برتر ايران مصمم شوند.

البته بــا وجود اين عالقــه منديها نماينده باشگاه دينامو زاگرب وقتي متوجه ميشود طارمي تحت قرارداد باشگاه پرسپوليس است، در تماس با اين باشــگاه پيشنهاد خود را براي جذب او مطرح ميكنند. طبيعي اســت كه باشــگاه پرسپوليس در اين شــرايط حســاس حاضر نباشد رضايتنامه طارمي را براي تيمي صادر كند مگر اينكه باشگاه خواهان او حاضر شود مبلغ سنگيني براي جذب او بپردازد و از اين طريق به درآمد كالني دست يابد.

البته حضور پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانان آســيا انگيــزه خوبي براي طارمي اســت تا هم تعداد گلهاي خود را در اين رقابتها باال ببرد و هم اينكه با فيناليســت كردن تيمش شانس كسب عنوان بهترين بازيكن آسيا را داشته باشد اما برخي از لژيونرهاي موفق تيم ملي تالش زيادي ميكنند تا طارمي را راضي كنند به فوتبال اروپا راه پيدا كند. آنها اعتقاد دارند طارمي ميتوانــد در فوتبال اروپا ســطح بازي خود را باال ببرد و از اينرو تالش ميكنند انگيزه لژيونر شدن را در او ايجاد كنند. اينكه حاال اين توصيهها چقدر روي تفكرات طارمي تأثيرگذار باشــد، مشــخص نيست.

حال اگــر خــود طارمــي هــم بخواهد از پرسپوليس جدا شود مانع بلندي به نام رضايتنامه و آنچه باشــگاه پيش پاي او خواهد گذاشت باعث

حال اگر خود طارمي هم بخواهد از پرسپولیس جدا شود مانع بلندي به نام رضايتنامه و آنچه باشگاه پیش پاي او خواهد گذاشت باعث خواهد شد تا اين انتقال سخت شود

خواهد شد تا اين انتقال سخت شود. شايعات جديد حاكي از اين است كه آقاي گل ليگ در سال منتهي به جام جهاني خيلي بيميل نيســت تا فضاي حاكم بر فوتبال خارج از كشــور را تجربه كند و به همين خاطر در روزهاي گذشته با تماس و ديدار حضوري و همچنين واسطه قرار دادن برخي از افراد شناخته شده در فوتبال خواستار دريافت رضايتنامه شده اما پاسخ مسووالن پرسپوليس در جواب اين درخواست منفي بوده است.

طارمي البته روز شــنبه براي گرفتن يك نامه به ساختمان باشــگاه پرسپوليس رفت چرا كه براي پرداخت ماليات قراردادش به مسووالن اداره ماليات عنوان كرده صددرصد قرارداد خود را دريافت نكرده است و از سوي سازمان مالياتي به طارمي گفته شده تا با آوردن نامه از سوي باشگاه دقيقا مشخص شود او چه ميزان از پرســپوليس دريافتي داشــته تا بر اســاس آن ماليات پولي كه دريافت كرده را بپردازد. حضور طارمي در ســاختمان باشگاه و پيشنهادهايي كه از برخي كشــورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا به دست اين بازيكن رســيده اين شائبه را به وجود آورده كه اين بازيكن در آســتانه جدايي است اما به دليل قراردادي كــه آقاي گل دو فصل اخير فوتبال كشــورمان با باشگاه پرســپوليس دارد براي لژيونر شدن بايد منتظر تصميم مسووالن پرسپوليس باشد.

مطابق انتظار پندار خمارلو درباره شايعات به وجود آمده درباره ترانســفر مهــدي طارمي به يكي از تيمهاي اروپايي ميگويد: «چنين چيزي نيســت. اين شايعهاي است كه منتشر شده و خبري از رفتن طارمي نيســت. تاكنون چنين صحبتــي در ميان نبوده است و باشــگاه هم از ماندن طارمي استقبال ميكند.»

مديــر روابــط عمومــي باشــگاه پرسپوليس درباره پيشــنهاد ديناموزاگرب كرواسي به طارمي هم ميگويــد: «مهدي بازيكن توانمندي اســت و طبيعي است پيشــنهاداتي داشته باشد اما نميتوانيــم درباره تك تك اســامي تيمهايي كه به بازيكنانمــان پيشــنهاد ميدهند صحبــت كنيم و پاسخگو باشيم. مهمترين موضوع درباره اين بازيكن، ماندنش در پرسپوليس است و تا اين لحظه صحبتي درباره رفتن طارمي نداشتيم.»

ديروز مدير برنامههاي ايــن بازيكن به كلي از دسترس خارج شده بود و با توجه به سكوت عجيب طارمي و وكيلش در قبال اين پيشنهادها هيچ كس خبر ندارد تصميم او چيســت و اين سكوت زياد از حد مرموز به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.