رادوشوويچ:فكرميكنمطارميبهديناموبيايد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بوژيدار رادوشويچ كه تعطيالتش را در كشــور خود ميگذراند قبل از ترك كرواسي درباره اظهاراتش در رسانههاي اين كشور در مورد مهدي طارمي گفت: «يكي از خبرنگاران كرواسي به من زنگ زد و خواست در مورد مهدي طارمي به او اطالعات بدهــم. اين خبرنگار مدعي شد كه باشــگاه ديناموزاگرب به دنبال جذب طارمي اســت و من هم در مورد تواناييهــاي همبازي خــودم صحبت كردم. هــر صحبتي در مــورد طارمي كردم عين واقعيت بوده، چرا كه او واقعاً شايسته تمجيد است.»

دروازهبان كروات پرســپوليس در پاســخ به اين ســوال كه آيا پيشــنهاد ديناموزاگرب به طارمي جدي اســت يا نه گفت: «من توســط يك خبرنگار در كرواســي در جريان ايــن موضوع قرار گرفتم. البته رسانههاي كشورم در مورد اين پيشنهاد نوشته بودند و فكر ميكنم اين انتقال عملي شــود. هــر چند اين موضوع به خود طارمي بســتگي دارد و در فوتبال هيــچ اتفاقي قابل پيشبيني نيست. اعتقاد من اين است كه طارمي توانايي بازي در بهترين تيم كرواسي را دارد.»

رادوشوويچ راجع به آينده خودش در پرســپوليس هم گفت: «فردا(امروز) به ايران باز خواهم گشــت تا از ابتدا در تمرينات تيم حضور داشــته باشــم. با توجــه به اينكه با باشــگاه قرارداد دارم قطعــا در پرســپوليس خواهــم ماند و شايد هم بيشتر از يك سال در اين تيم بمانم از اين جهت كه واقعا از حضور در پرسپوليس لذت ميبرم.»

وي در پاســخ به اين سوال كه آيا فكر نميكند اگر راهي تيم ديگري شود به يك بازيكن ثابت تبديل خواهد شد؟ گفت: «بلــه خودم هم هميــن فكر را ميكنم و شايد خيلي از تيمهاي ايراني باشــند كه آمادگي جذب مرا داشــته باشــند اما من در يك باشــگاه بزرگ عضويــت دارم و به اين مســاله افتخار ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.