شاه محمدي: طارمي به فكر زندگي فوتبالیاش باشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جمشيد شــاه محمدي مهاجم سابق پرســپولس درباره نقل و انتقاالت اين تيم ميگويد:«به نظرم پرســپوليس در كنارهها باز هم نيــاز به جذب بازيكن دارد. اين تيم هميشــه تهاجمي بوده و بازيكنان هجومي ميخواهــد. ماهيني و ربيــع خواه در دفاع خوب هســتند و محرمي برعكس اينها در حملــه خوب اســت. مــن از ربيعخواه هم در پســت هافبــك دفاعي چيــزي نديدم. هافبــك دفاعي بايد مثل نكونام كه ســاده بازي ميكــرد در حمله هم شــركت كند. اســتيلي، عبدي و حتي همين كاميابينيا هم همينطوري بودنــد. هافبك دفاعي هم نبايــد فقط دفــاع كند و بايــد يك پايش در هجــده قدم حريف باشــد.» وي درباره جدايي رفيعي ميگويد: «ســروش بازيكن خيلي خوبي اســت و بايد به اروپا ميرفت. من دوســت نداشتم به كشــورهاي عربي بــرود چون فوتبال در اين كشــورها زودتر تمام ميشــود. البته پرســپوليس با رفتن ســروش ضرر نخواهد كــرد بلكه اين خود بازيكن است كه ضرر ميكند. اين بازيكنان هميشــه ميآيند و ميروند اما پرسپوليس همواره هست.»پيشكســوت پرســپوليس درباره احتمال ترانسفر طارمي هم ميگويد: «عمر فوتبال كم است و بهتر است بازيكن به فكر زندگي فوتبالياش باشــد. االن اگر يك بازيكن رباط پــاره كند فوتبالش تمام ميشــود. نه تنها در پرســپوليس بلكه كل ورزش ما پهلــوان زنده را ميخواهند. البته كرواسي و روسيه شرايط مالي خوبي ندارند و بايد اين بازيكنان به فكر حضور در آلمان، اسپانيا، انگليس و فرانسه باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.