رافت:طارميمثلپارسالاشتباهنكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پايــان رافــت درباره نقــل و انتقاالت پرســپوليس ميگويد: «هر چهــار بازيكن در تيمهاي خودشــان بازيكن اصلي و جزو خوبها بودند. مطمئنا اين نفرات با شناخت برانكو براي ترميم نقــاط ضعف تيم جذب شــدهاند. البتــه با رفتن ســروش به نظرم پرســپوليس نياز به يك هافبك طراح ديگر دارد. هر چند احمدزاده و مسلمان هستند و مســلمان در اين دوسال عالي كار كرده و احيا شده اما نياز به يك بازيكن مكمل دارد تا پرســپوليس در آســيا و ليگ برتر موفق باشد.»

مهاجم سابق پرسپوليس درباره احتمال ترانسفر طارمي هم ميگويد: «بازيكنهاي شهرستاني دوست دارند در يكی از تيمهاي بزرگ تهراني بازي كنند اما وقتي به تهران ميآينــد و مليپوش ميشــوند بعد از اين جهش دنبال جهش بعدی هستند. طارمي مهاجم بسيار خوبي اســت و االن خواهان زيــادي دارد. حــق طبيعي اوســت كه به بهترين پيشــنهاد جواب بدهد اما اميدوارم مثل سال قبل نشــود كه با انتخاب تركيه اشتباه كرد و بعد با پشيماني برگشت.»

رافت ميگويد: «به نظرم ديناموزاگرب تيم خوبي اســت و در منطقــه بالكان جزو بهترينهاست. طارمي ميتواند در اين تيم پيشرفت كند و با توجه به كمبود خالقيت خودي نشان دهد و البته بايد ديد سياست باشگاه در قبال او چيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.