نوراللهي همچنان در انتظار نامه عدم نياز یگان خدمت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اينكه تصور ميشود كار بازگشت نوراللهي به پرســپوليس تمام شده است اما ايــن بازيكن براي بازگشــت به تيم خــودش نياز به نامه عــدم نياز از يگان خدمتياش دارد.

احمد نوراللهي كه يك ســال و نيم ديگر با پرســپوليس قرارداد دارد از ۸1 دي ماه 13۹5 سرباز شناخته شده است. هافبك دفاعي اهل آزادشــهر گلستان تا هجدهم خرداد 6۹ با احتســاب 11 ماه كســري تعيين شــده، خدمت سربازي خود را پشت سر گذاشــته و پنج ماه از خدمت او باقي مانده اســت. اين بازيكن براي اينكه بتواند به پرسپوليس برگردد نياز بــه گرفتن نامه عدم نيــاز از يگان خدمتياش دارد. يگان خدمتي نوراللهي سپاه عاشــوراي تبريز اســت و او هنوز موفق نشــده نامه عدم نيازش را دريافت كند و تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد او نميتواند به پرسپوليس بپيوندد.

هافبــك دفاعي پرســپوليس براي بازگشــت به اين تيم نياز به مســاعدت باشگاه تراكتورسازي دارد و بايد ديد اين باشــگاه راه بازگشت هر چه سريعتر اين بازيكن به جمع شاگردان برانكو را هموار خواهد كرد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.