خریدهاي پرسپوليس كي ثبت ميكنند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با رفــع ممنوعيت جــذب بازيكنان خارجي حاال پرســپوليس ميتواند قرارداد گادوين منشا را درهيات فوتبال تهران ثبت كند اما تا حاال نه منشا و نه ديگر خريدهاي پرسپوليس قراردادشــان را ثبت نكردهاند. فصل نقل و انتقاالت ليگ برتر از تاريخ ۴2 خردادماه رســما آغاز شده و با وجود اينكه ۴ روز از اين زمان گذشــته اما پرسپوليس قرارداد بازيكنان جديــدش را ثبت نكرده اســت. در ايــن ميان منشــا بــراي ثبت مشكالتي اساسي داشــت اما سه نفر ديگر يعني نعمتي، خليل زاده و مصلح كه ايراني هستند و مشــكلي براي ثبت قراردادشان وجــود نداشــت در هيات فوتبــال حاضر نشدند. تمرينات پيش فصل پرسپوليس از عصر فردا در تهران آغاز خواهد شد و انتظار ميرود باشــگاه پرسپوليس هر چه سريعتر قــرارداد بازيكنان جديــدش را ثبت كند. بازيكنان جديد پرسپوليس به رسم معمول هر ســاله باشگاههاي ايراني در هنگام امضا بخشــي از رقــم قراردادشــان را دريافت كردهاند اما به نظر ميرســد در دســترس نبودن آنها دليل اصلي اين مســاله باشد و از آنجايي كــه از امروز همه اعضاي تيم – غير از مليپوشــان – در تهران خواهند بود پروسه ثبت قراردادها شروع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.