استراتژي تكراري براي گرفتن بقيه مطالبات

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از يك مــاه قبل تا امــروز هر روز ميشــنويم كاميابينيا امــروز يا فردا با پرسپوليس تمديد ميكند اما ظاهرا اين بازيكن مصدوم همه را سر كار گذاشته و البته نازش هم خريدار دارد.

حميدرضا رجبي كــه حكم مدير برنامههــاي كمــال را دارد در خصوص انتشــار خبرهايي مبني بر عدم تمايل كاميابينيــا براي تمديد قــرارداد خود ميگويد: «چنين چيزي نيســت. كمال گزينه اولش ماندن در پرسپوليس است و ايــن هفته هم تمــام صحبت هايمان را انجام ميدهيم تا اگر مشــكلي پيش نيايد، قراردادش را تمديد كند. يكسري مســائل وجود دارد كه بايد درباره آنها صحبت كنيم.»

رجبي با اشــاره به چند پيشــنهاد خارجــي بــراي كمــال دربــاره اينكه كاميابينيا براي تمديد قراردادش پيش شرطي گذاشته كه طلبهايش پرداخت شــود، ميگويد: «يكســري از آپشنها باقي مانده اســت. پيش شرطي هم در اين باره نگذاشتهايم. قرار است صحبت كنيم و اميدوارم به نتيجهای كه دلخواه هر دوطرف است برسيم تا كمال باز هم با پيراهن تيمي كه دوستش دارد بازي كند.»

تا يادمان نرفته بگوييم كاميابينيا ســال قبل هم چنين رويهاي در پيش گرفــت و در روزهــاي اول تمرينــات پرســپوليس در تمرين شركت نميكرد تا اينكه طلب فصــل قبلش را گرفت و در تمرينات حاضر شــد. در واقع مطرح كردن پيشنهادهاي خارجي هم تنها به اين خاطر اســت كه او زودتر به پولش برســد وگرنه باشــگاههاي خارجي به بازيكني كه مليپوش نيســت و مصدوم هم هست چرا بايد پيشنهاد بدهند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.