جذب بازیكن بينالمللي شایعه بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بر خــالف اخبار منتشــر شــده، باشگاه پرســپوليس اشكان دژاگه و رضا قوچاننــژاد را نميخواهــد. اول اينكه پرسپوليس در پســت هافبك تهاجمي و مهاجــم هدف بازيكــن نميخواهد و دوم اينكه فهرســت ايــن تيم فقط يك بازيكن ديگر كــم دارد كه آن هم براي احمد نوراللهي اســت. مساله مهمتر اين است كه باشــگاه پرسپوليس پول جذب اين 2 بازيكن را ندارد ضمن اينكه دژاگه و قوچاننــژاد هم بارها گفتهاند كه براي بازي در ليگ ايران تمايلي ندارند.

پندار خمارلو مديــر روابط عمومي باشــگاه پرســپوليس دربــاره شــايعه ســورپرايز بــزرگ پرسپوليســيها در جــذب يك بازيكــن بينالمللــي نظير اشــكان دژاگــه گفته اســت: «خودتان ميگوييد شــايعه! پس به شــايعه نبايد اهميت داد. چنين خبري نيست و تمام مسائل همچون هميشه در آرامش كامل پيگيري ميشــود. نامهايي نظير اشكان دژاگه بزرگ هستند اما فعال هيچ قصدي براي جذب اين بازيكن وجود ندارد.»

البته بــا تمام موارد فــوق طبيعي اســت كه با توجه به موقعيــت اين دو بازيكن بــراي ادامه فوتبــال در اروپا و رقمشان، اگر پرسپوليس ميتوانست اين دو مليپــوش را هم جذب كند بعيد بود آنها تمايلي به اين انتقال داشته باشند و داستان نخواستن كامال دو طرفه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.