هيات مدیره 2 نفره، تصميمات 2 نفره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ايــن روزها جلســات مهم باشــگاه پرســپوليس با حضور 2 نفــر از اعضاي هيات مديره برگزار ميشــود. يعني عمال جلســات دو نفره براي مديريت باشگاهي بــا چنــد 10 ميليون نفر ايــن روزها در پرســپوليس ادامه دارد. خيلي وقت است كه نه از زادمهر خبري اســت نه از جعفر كاشــاني و نه از افشــين گلزاده. زادمهر اســتعفا داد، گلــزاده مشــكالتي دارد و نميتواند به صــورت قانوني به همكاري ادامه دهد و كاشــاني هــم كمتر اطراف باشگاه آفتابي ميشود. جلسات با حامي مالي، با مديران عاليرتبه وزارتخانه، امور مالــي، جلســات تعيين بودجــه، تعيين تقويم، بررسي شــرايط اقتصادي و فني، رســيدگي به پروندههــاي بينالمللي و بررسي پيشنهادهاي همكاري، اين روزها فقط با حضور گرشاســبي و طاهري انجام ميشود كه چندان اقدام حرفهاي نيست. هر چند طبق اعالم وزير ورزش، قرار است وزارت ورزش تا آخر هفته در مورد تعيين هيات مديره جديد باشــگاه پرســپوليس تصميمگيــري كند اما به نظر ميرســد طاهري و گرشاسبي اصال بدشان نميآيد شــرايط به همين روال پيش برود. با اين حــال اگر اتفاق خاصــي رخ ندهد هيات مديره پرســپوليس در هميــن روزهاي پايانی خردادماه ترميم خواهد شد و شايد حداقل از اين جمع دو نفره تصميمســاز يك نفر ديگر در جمع هيات مديره نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.