شیطنتميكنند تا تمركز بازيكنان را به هم بزنند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشاد احمدزاده، عليرضا بيرانوند، مهدي طارمي ...و از جمله بازيكناني هستند كه اين روزها شايعات زيادي در خصوص پيشنهاد خارجي آنها به گوش ميرسد. پيشنهاد روســي براي فرشاد احمدزاده، پيشــنهاد تركيهاي براي بيرانوند و در نهايت چند پيشــنهاد اروپايي براي مهدي طارمي كه جديترين آن ديناموزاگرب كرواسي است. از طرفي مســووالن باشگاه پرســپوليس بدون توجه به اين شايعات دنبال عقد قرارداد با بازيكنان جديد خود هستند تا شــرايط تيم شان را براي فصل جديد ليگ برتر و ادامه رقابتهــاي ليگ قهرمانان بهتر كنند. محمد تركاشــوند مســوول نقل و انتقــاالت پرســپوليس در خصوص اين پيشــنهادات ميگويد:«اين مسائل همانطور كه ميگوييد شــايعه اســت و تاكنون درخواســتي كتبي و رسمي به دســت ما نرسيده است. با اين حال ما به تمامي بازيكنان براي موفقيت در فصل آينده نيــاز داريم و بازيكناني كه نام برديد نيز با باشــگاه قرارداد دارند و مشــكلي در اين خصــوص وجود ندارد و شــيطنت برخيهاســت كه به دنبال از بين بردن تمركز بازيكنان هســتند. پرسپوليس قدرتمندانه به دنبال تداوم موفقيت خود در طول دو فصل اخير است و بازيكنان نيز هم مسير با اين باشگاه به دنبال دستيابي به موفقيت تيمي خواهند بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.