فتح آبادي: نعمتي یواش یواش سروش ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

غالمرضا فتــح آبادي مهاجم ســابق پرســپوليس دربــاره نقل و انتقــاالت اين تيم ميگويد: «در شــرايطي كه همه تيمها تجهيز شدهاند تا مقابل پرسپوليس خودي نشــان دهند و برايش دردسر درست كنند پرســپوليس هم بازيكنــان خوبي گرفته و ميتواند همــان فوتبال جذاب و زيبايش را ارايه دهد و نتيجه بگيرد.»

وي دربــاره احتمال ترانســفر طارمي ميگويد: «اگر تيم خوبي باشــد با توجه به زماني كه تا جام جهاني باقي مانده بازي در سطح اروپا ميتواند كمك كند. اگر طارمي فكر پول بيشتر باشد قافيه را باخته. به نظرم كرواسي خوب اســت. البته ما شناختي از باشــگاههاي اين كشور نداريم اما بازيكناني كه در سطح ملي دارند همه خوب هستند. مطمئنا برانكو هم ميتواند به طارمي كمك كند تا فوتبال اين بازيكن در آنجا بيشتر به چشم بيايد و پيشرفت كند.»

فتحآبادي دربــاره جدايــي رفيعي و جذب نعمتي ميگويــد: «من فكر ميكنم از ابتدا قصد ســروش ماندن نبود و او آمده بود تا در پرســپوليس خودي نشــان دهد. البته برانكو حتما كســي را پيدا ميكند تا جايگزينش شود. نعمتي هم بازيكن جوان و خوبي است و ميتواند يواش يواش به سطح سروش برســد اما نبايد توقع داشت از ابتدا همان كارها را انجام بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.