ماریچ هم محكوم كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هر دم از اين باغ بري ميرســد، تازهتر از تــازهاي ميرســد. همين يكــي دو روز پيش بوديم كه خوانديم پرسپوليس موفق به بســتن چهار پرونــده از بين 16 پرونده بازيكنــان و مربيان خارجياش شــده اما حاال خبر ميرســد يك مورد ديگر به اين پروندههاي شكايتي اضافه شده است. ديروز خبر رســيد باشگاه پرســپوليس براي لوكا ماريچ مدافع سابق كروات خود به پرداخت مطالبات اين بازيكن از ســوي فيفا محكوم شد. اين باشگاه به پرداخت 72 هزار دالر به اين بازيكن محكوم شده و فرصت 30 روزه براي پرداخت آن را خواهد داشــت هرچند كه پرسپوليسيها ميتوانند طي 21 روز به اين حكم اعتراض كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.