رسن نزدیک به پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مســووالن باشگاه پرسپوليس در تالشند تا بشار رســن بازيكن تيم ملی عراق كه جزو سهميه زير 23 سال به حساب ميآيد را جذب كنند. هر چند رســن كه همراه تيم ملی عراق برای بازی با ژاپن به تهران آمده بود كشورمان را تــرك كــرده اما مذاكــرات بين باشــگاه پرســپوليس و مدير برنامههــای اين بازيكن ادامــه دارد و در صورتی كــه توافق نهايي به دست بيايد رســن راهی تهران خواهد شد تا قراردادش را امضا كند. شــب گذشته احتمال پرسپوليسي شدن رسن زياد شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.