خارجيها در فهرست فروش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقــل از اســپورت ۴2، االهلي عربســتان خــود را آمــاده تغييــرات گســترده در تابستان ميكند و به نظر ميرســد كه براي حضور قدرتمندانه مقابل پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا به دنبال جذب بازيكنان بزرگ خارجي اســت. اين باشگاه سه بازيكن خارجي خود را در فهرست فروش قرار داده و اين نشــان ميدهــد كه آنها به دنبــال جذب بازيكنــان بزرگتري در تابستان هســتند. فتفاتزيديس يوناني، سعد االمير عراقي و محمد عبدالشافي مصري در فهرست فروش باشگاه االهلي قرار گرفتهاند و باشــگاه عربستاني تنها عمر الســومه را در فهرست خود براي فصل بعد قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.