ربروف سرمربي االهلي؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه االهلي عربستان به سرگي ربروف، سرمربي ديناموكيف و خورخه آلميرون، مربي آرژانتيني كه بدون تيم است، پيشنهاد همكاري داد كه سرمربي اوكراينــي آن را پذيرفــت. در طــرف مقابل خورخه آلميرون پيشــنهادي از تيم بوكاجونيــورز نيز دارد كه احتمال پذيرفتن او زياد است. مسووالن باشگاه االهلي با ربروف به توافق رسيده و قرار شده اســت تا اين سرمربي اوكرايني با مبلــغ 2/5 ميليون يــورو به مدت يك فصل هدايت االهلي را بر عهده بگيرد. البته مسووالن باشگاه منتظر آلميرون هستند تا تصميم نهايي خود را درباره پيشنهاد اين باشگاه اعالم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.