ادعای مالک باشگاه آمریكایی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي منصوري مالك باشگاه لس آنجلس بلــوز آمريــكا ميگويد: «شــخصا من بيش از 5 ســال است از باشــگاه پرسپوليس بابت صدور رضايتنامه عابدزاده طلب دارم و حتي چندين بار تماس گرفتم كه بهطور دوســتانه ختم به خير شــود اما بعضي از مديران عالقه دارند مشــكالت كوچك داخلي هم تبديل به معضالت بزرگ بينالمللي شــود. ما 75 هزار دالر بابت رضايتنامه عابدزاده طلبكار هستيم و به فيفا شكايت كرديم تا حقمان را بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.