سومه سه هفته كار دارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكی از رســانههاي عربســتان از دوره درمــان 3 بازيكن مصدوم االهلي عربســتان خبر داد. اســالم ســراج و علي عواجــي 2 بازيكن مصدوم االهلي در دبي در حال ســپري كــردن دوره درمان خود هســتند تــا بتوانند خود را به اردوي اتريــش كه بزودي برگزار ميشود، برســانند. در طرف ديگر عمر السومه، مهاجم سوري االهلي سومين مرحله درماني خود را در كشور كويت ميگذراند و بنا بر گزارشهاي رســيده تا 3 هفته آينده آماده بازي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.