صرفنظر از مساكني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكــي از بازيكنانــي كــه االهلي عربستان به دنبال جذب او در تابستان بود يوسف المســاكني، هافبك تونسي لخويا اســت اما كنفدراســيون فوتبال آسيا اعالم كرد كه چون اين بازيكن در يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان برابر تيم فوتبال پرسپوليس به ميدان رفته نميتواند در يــك چهارم نهايي هم به ميــدان رود و به همين خاطر باشــگاه االهلي از جذب ايــن بازيكن صرفنظر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.