دستهای خالی كوالكوويچ

حــاال‌كه‌اين‌گــزارش‌را‌م ‌يخوانيــد‌ليگ‌جهاني‌براي‌ما‌تمام‌شــده.‌آخريــن‌بازي‌مان‌با‌روســيه‌را‌هم‌تمــام‌كرده‌ايم‌و‌ فــارغ‌از‌نتيجــه،‌در‌رده‌هــاي‌پاييني‌جــدول‌جا‌خــوش‌كرده‌ايم.‌از‌9‌بازي‌ســه‌يا‌چهار‌برد‌دشــت‌كرده‌ايم‌كــه‌دو‌برد‌ آن‌در‌خانه‌و‌ب

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

تيــم ايران پنجمين حضور خود در ليگ جهاني را تجربه كرد. پنج دورهاي كــه فــراز و فرودهاي زيادي داشــتيم و نتايــج خوب و بد بســيار. با اين حال واليبالي كــه تيم ايران از خود نشــان مــيداد، مردم را راضــي ميكرد. حتي اگر به روســيه و برزيل، سه بر صفر هم ميباختيم، فردا روز در خيابان و فضاي مجازي كســي بد و بيراه نميگفت و از بازي ضعيــف و بي انگيزه تيم غر و لند نميكرد. امروز اما درســت مثل دوران ناخوشــايند و رو به افــول كار كردن با كــواچ، هيچكس از خروجــي و نمايش تيمي كــه كوالكوويچ ســاخته راضي نيست.

راســتي رد پاي كوالكوويچ در اين نتايــج و بازي تيم ملــي ايران را چطور پيدا كنيم؟

*** بــراي ديدن نيمــه پر ماجــرا، از بردهاي تيم ملي شروع كنيم. بردهايي كه به جز بازي با روســيه، تعدادش به سه ميرســد. يك برد برابر لهستان در ايتاليا و دو برد در تهران مقابل آرژانتين و بلژيك. برگرديم به اين ســه مسابقه. نقش و ســهم ســرمربي در اين ســه پيروزي چقدر است؟

تيم ايران در دو بازي اول خود در ليگ جهاني اصال نمايش خوبي نداشت. در بازي اول به ايتالياي نصف و نيمه، در سه ست پياپي باخت و مقابل برزيل هم به جز ست ســوم كاري از پيش نبرد و از شرايط خوبش دور بود. در بازي سوم هم تركيب متفــاوت و تازه تيم ايران و مهمتر از آن انگيــزه فوقالعاده آنها بود كه از باخت در ســت اول برابر لهستان، برد سه بر يك ســاخت. بازيكناني مثل سال افزون، فائزي و معنوي نژاد كه در آن بازي در كنار غفور، برد شــيريني را به ايران دادند. آن بازيكنان در بازيهاي بعد، به همــان اندازه ميــدان ديدند؟ فائزي و سال افزون اصال توانستند يك ســت كامل بازي كنند حتي وقتی تيم اصلي نااميدكننده بازي ميكرد؟

معنــوي نــژاد هــر زمــان كه به بازي آمــد فوقالعاده و ســتاره بود اما چرا هيچگاه شــروع كننده بازي نبود؟ كوالكوويچ آيا همان اندازه كه همه بازي را تماشا ميكردند هم به شرايط و آمار آن اهميت نميداد؟ يعني چه نقشهاي توي ســرش بود كه هيچكس از آن سر در نميآورد؟

مــا به جز بــرد برابر لهســتان، دو پيروزي هم در تهران داشتيم. سالني كه به اعتقاد خيليها، يكي از دشــوارترين ســالنها براي بازي تيمهــاي ميهمان اســت! ما در اين شــرايط به دو برد پر زحمت برابر بلژيك و آرژانتين دســت پيدا كرديم. دو بردي كه در هر دو، 2 بر يك از حريف پيش بوديم اما نتوانستيم كار را تمــام كنيــم و بــازي به ســت پنجم رسيد. ســتهايي كه اگر حضور تماشاگران و فشــار آنها نبود مشخص نبود كار به كجا برسد.

بدون راه حل

نيمه تاريك ماجرا اما دســتهاي خالي و صورت بهت زده كوالكوويچ در چالشها و نوسانهاي شديد تيمش در هر بازي بود. ما كه به ياد نداريم، شما اگر ديده ايد نمونهاي از خروج كوالكوويچ از چالش و بحران را به ما نشــان دهيد كه بــا تعويض، تايم اســتراحت و يا تغيير تاكتيك به آن رسيد.

تنها تاكتيك نخ نما و زيادي ايراني كوالكوويــچ آوردن قرا و نظري افشــار براي زدن ســرويس بــود! كاري كه در كمتر تيم اسم و رسم داري ميبينيم و اگر هم اين كار را ميكنند، سرويسهاي بســيار قدرتمند و اثرگذارتري را از آنها ميبينيــم. كوالكوويچ در عمل بهعنوان ســرمربي، حداقــل در زمان مســابقه، جســارت و تمركز كافي بــراي اعمال تغيير در تيمش را نداشــت و بازيهاي فني را باخت. حاال اين سياست از افكار خودش نشــات ميگيرد و يا مشــاوره دستيارانش يا فرد و جريان ديگر سوالي است كه بايد از خود او پرسيد.

وقتــي تيم ايران به طــور مثال در بــازي برابر آمريكا و لهســتان، نمايش نااميدكنندهاي ارائه كرد، در ســت سوم كوچكتريــن تغييري در تيــم نديديم! اســپكري كه در دو ســت، پنج امتياز هم نگرفته چرا بايد در ســت سوم هم در زمين بماند. چــرا وقتي ما در بازي اول برابر لهستان امير غفور آنقدر خوب با ســال افزون كار كرد، بــراي يك بار ديگر هم كه شــده آن را تكرار نكرديم؟ نقش مربي در حين بــازي مگر غير از اينهاست؟

وقتي تيمي در امتياز ۴2 گير افتاده و چهار امتياز از حريف جلو اســت، آيا نقش مربي غير از اين اســت كه به هر قيمتي كه شده، به ضرب تايم و تعويض و اعتــراض بــه داور آن يــك امتياز را بگيــرد؟ كوالكوويچ هميــن يك كار را هم نكرد و در پايان بازي از شاگردانش انتقاد كرد و خواســت كه ديگر چنين اتفاقي نيفتد.

در مجمــوع بررســي اجمالــي عملكــرد كوالكوويــچ نــكات خوب و اميدواركنندهاي ندارد. كوال آمده بود تا مثل كواچ منفعل نباشــد و مثل لوزانو معمولي نباشــد و كار خاصــي در تيم انجام دهد.

او شايد بيش از دو مربي قبلي مديريت داشته باشد و حواشي تيم را كنترل كند اما حداقل در زمين مسابقه شباهت زيادي به آنها دارد و مدام در حال كاري نكردن است! آنقــدر كاري نميكند كــه تيمش با همان فرمان غلطي كه بــازي را آغاز كرده به ته دره شكست برود و او در پايان بازي بيايد و به حريف تبريك بگويد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.