گذر زمان اين بار به كار نميآيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اواخــر هفتــه قبل بود كــه خبري روي خروجي خبرگزاريهــا قرار گرفت با اين عنوان كه «فدراســيون جهاني تير و كمــان از وزارت ورزش ايــران توضيح خواســته اســت.» بعد از اين خبر، ديگر هيچ واكنش رســمي عنوان نشــده و هر آنچه شــنيده ميشــود، گمانهزنيهايي است كه درباره وضعيت فدراسيون تير و كمان به گوش ميرســد امــا به هر حال وقتي خبر توضيح خواســتن فدراسيون جهاني، رسانهاي ميشــود بايد پذيرفت كه اتفاقهايي در حال وقوع است؛ اگرچه مســووالن فدراسيون ســكوت كردهاند؛ انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده است.

ماجــرا از اينجا آغاز شــد كه كريم صفايــي، رييس ســابق فدراســيون تير و كمــان بعد از بركنــاري موضوع را رها نكرد و در نهايت بعد از 5 ســال توانست در مراجع قضايي ثابــت كند كه تخلفي صــورت گرفته اســت و امضــاي او پاي نامــهاي كه به فدراســيون جهاني رفته، جعل شــده است. در آن نامه عنوان شده بود كه صفايي به ميل خود از فدراسيون اســتعفا داده اســت؛ در حاليكه اينطور نبود و همين چند خط نوشته، راه را براي حضور شجاعي و برگزاري انتخابات فراهم كرد در حاليكه اگر فدراســيون جهاني مطلع ميشــد، قطعــا اتفاقهاي ديگري براي ورزش ايران و تير و كمان ميافتاد.

حاال با گذشــت 5 ســال، گويا اين قضيه به گوش فدراسيون جهاني رسيده و مســووالن اين فدراســيون از باالترين مســوول ورزشي كشور خواســتهاند كه بگويــد ماجرا از چــه قرار اســت. البته مســووالن فعلي وزارت اشتباهي مرتكب نشــدهاند و تــالش ميكننــد بــا حفظ آرامــش اين موضوع را حل كنند اما گويا شرايط وخيمتر از اين است كه با سكوت موضوعي حل شــود. كريم صفايي كه با ادبياتي تند درباره مســببان اين مســاله در روزهــاي پيش از المپيك لندن حرف ميزند، ميگويد: «اگر تصميم مناســبي براي پايان دادن به اين بي عدالتي صورت نگيــرد، مجبور ميشــوم از فدراســيون جهاني بخواهم به موضوع ورود كند.» او در حالي اين توضيــح را ميدهد كه اين سوال مطرح ميشــود، اگر او تا به امروز با فدراســيون جهاني نامه نگاري نكرده، پس فدراسيون جهاني چطور مطلع شده و خواســتار پيگيري موضوع شده است. فــارغ از اينكه فدراســيون جهاني چطور از موضوع مطلع شــده، مساله اساسيتر اين اســت كه چه رويهاي براي رفع اين مشــكل پيش گرفتــه ميشــود؟ گفته شــده كه مســووالن وزارت ميخواهند با برگزاري انتخابات و اصالح اساســنامه مشــكل را حل كنند اما مســاله اساسي اين اســت كه اگر بپذيريم در شروع كار، عملي خالف صــورت گرفته، پس اين 5 ســال مديريت شــجاعي در تير و كمان نيز غير قانوني بوده اســت؟ اگر پاســخ مثبت است، آيا با اصالح اساسنامهاي كه دست رييس فعلي فدراســيون را بسيار باز گذاشــته و برگزاري مجمع انتخاباتي چطــور ميتــوان اين عمل غيــر قانوني را جبران كرد؟ فــارغ از اتفاقي كه براي رييس قبلي افتــاده، موضوع اصليتر اين است كه رييس فدراســيون تير و كمان نشان داده خيلي از مسائل را به گذر زمان ميسپارد و به نظر ميرسد كه در مقابل اين مساله هم همين رويه را پيش گرفته است. چه زماني كه به خاطر حضورش در هيات رييسه كميته ملي المپيك بايد از فدراسيون تير و كمان استعفا ميداد و دو ســال اين كار را نكرد و چه زماني كه از خزانه داري كميته استعفا داد اما اينقدر پروسه رفتنش طوالني شد كه خيليها از اين اســتعفا بهعنوان استعفاي صوري نام بردند، همگي نشــان ميدهند كه رييس فعلي كمانداران صبر و حوصله زيادي در مواجهه با مشــكالتي از اين دســت دارد و معمــوال اجازه ميدهد، زمــان بگذرد؛ كاري كه هميــن االن هم انجام ميدهد و بــا وجود اينكه ۹ ماهــي از پايان دوره مديريت چهارســالهاش ميگذرد، قدمي براي برگزاري انتخابات بر نميدارد. انگار او به معجــزه زمان اعتقاد زيادي دارد اما االن زمان صبر و حوصله نيست و با توجه به صحبتهايي كــه كريم صفايي مطرح ميكند و همچنين نامهاي كه فدراسيون جهاني داده، بايد هر چه ســريعتر وزارت ورزش تصميم بگيرد تا ورود فدراســيون جهاني وزنهبرداري، از حد يك نامهنگاري و توضيح خواستن فراتر نرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.