آغاز تمرينات تيم ملي تير و كمان از 30 خرداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون تيراندازي با كمان اســامي كمانداران را بــراي حضــور در اردوي مشــترك تيــم ملــي و دانشــجويان در ردههــاي سني بزرگساالن و نوجوانان، اعالم كرد؛ اردويي كه در دو بخش مردان و بانوان از 30 خرداد آغاز ميشود و تا 20 تيرماه در نوشهر ادامه دارد. در ريكرو مــردان در بخش بزرگســاالن، صادق اشــرفي (آذربايجان شــرقي)، متين سبزي(لرستان)، امين پيرعلي (اصفهان)، امير علي داعي (تهران) و عرفان ارژنگي پور (آذربايجان شــرقي) و در ريكرو بانوان: پارميدا قاسمي (تهران)، پريسا روحانيان (تهران)، نيلوفر عليپور (البرز)، مهسا بدخشان (تهران) و مبينا فالح (يزد)، به اردو دعوت شدهاند. در كامپوند مردان: مجيد قيدي (مازندران)، اســماعيل عبادي (قزوين)، اميــر كاظم پور (يزد)، ميالد رشــيدي (كرمانشاه)، ياسر عمويي (قزوين) و اميد طاهري (اصفهان) و در كامپوند بانوان: پريســا براتچــي (زنجان)، فرشــته قربانــي (زنجان)، افســانه شــفيعي (اصفهــان)، عالمه سادات هاشم پور (اصفهان)، مينو عابدي (اصفهان)، شيوا بختياري (همــدان) و مريم رنجبر (تهران)، در اين اردو حضور خواهند داشــت. در رده نوجوانــان و در ريكــرو دختــران نيز نازنيــن زهرا جمالــزاده (تهــران)، حنانه عظيمي نيــا (قزوين)، محدثه عصــاري (اصفهان)، فاطمــه بهرامــن (گلســتان) و ســوگند رحماني (كيــش) به اين اردو دعوت شــده اند؛ ضمن اينكه در ريكرو پسران، امير يزداني (اصفهان)، رضا شباني (يزد)، آرمين رييســي (البرز)، محمدحسين قوامي (چهارمحال و بختياري) و مهدي سرخوش (كرمان) در اين تمرينات شــركت ميكنند. اين كمانداران را پارك ميوك وون بهعنوان ســرمربي، بهزاد پاكزاد، راحله خيــرا... زاده و زهرا شــعباني بهعنوان مربي همراهي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.