اعضاي كادر فني تيم ملي واليبال بانوان معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضــاي كادر فني تيم ملي واليبال بانــوان ايران براي حضور در مســابقات قهرماني آسيا معرفي شدند.

نخســتين اردوي تيم ملي واليبال بانوان بزرگســال از امــروز در آكادمي واليبال آغاز شــد كه كادر فني اين تيم مشخص شدند.

برايــن اســاس مصطفي شــجاعي سرمربي سابق باريج اســانس بهعنوان مشاور فني انتخاب شد و صبح امروز نيز در تمرينات شركت داشت.

اكرم قهرماني بهعنوان ســرمربي و فاطمه شعبان خمسه نيز بهعنوان مربي در كنار مليپوشان هستند. مريم فراتي (آناليزور)، ساجده سروش (فيزيوتراپ)، ســحر محمدياري (ماســاژور) و نازلي عليايي بهعنــوان سرپرســت تيم ملي واليبال بانــوان را در اين اردو همراهي ميكنند.

نكته قابل تامــل در اين رابطه اين اســت كه فدراســيون تا زمان شــروع تمرينات مربــي را معرفــي نكرد و در نهايت روي گزينهاي دســت گذاشــت كه خيلي نامش در گمانه زنيها شنيده نميشــد. نكته ديگر هم اين اســت كه پيش از اين درباره احتمال حضور مربي خارجي صحبت شــد و در همان مقطع اين بحث مطرح شــد كه احتمال دارد مربياني كه انتخاب شدهاند موقتي باشند و در نهايت مربــي خارجي كار هدايت تيم را بر عهــده بگيرد كه البته با توجه به نگاهي كــه در مورد تيم ملي واليبال وجود دارد، بعيد اســت به اين زودي در مورد حضور مربي خارجي تصميم گيري شود. با اين شرايط فعال اردوي تيم ملي با حضور شبنم عليخاني، فرانك بابليان، سمانه سياوشــي، فرزانه مراديان، هاله متقيان، شــكوفه صفري، زهرا شــيري، سادريس محمودي، فرزانه زارعي، فرناز ســاعي، مائده برهاني، نــدا چمالنيان، فاطمه صفري، فرنوش شــيخي، تهمينه درگزني، نيلوفر ابراهيمي، نيلوفر حجتي، زينب گيوه، شبنم اميني، سارا اخالقي، نگار كيانــي، مينا روســتا، الهام فالح، مهديــه خواجه كاليي، مهســا صابري، ســودابه باقر پور، فاطمه ايلخاني، مهسا كدخدا، مهتاب رحماني، فاطمه سلگي، فاطمه حســني زير نظر اكرم قهرماني و ساير همكارانش دنبال ميشود.

مليپوشــان واليبال ايــران خود را براي حضور در مســابقات قهرماني آسيا آماده ميكنند كه مرداد ماه در فيليپين برگزار ميشــود و با توجــه به نزديكي مســابقات، بــه نظر ميرســد تيم ملي بانــوان با هميــن كادر در اين رقابتها شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.