قاسمي: ركورد بزنم، بايد مرا به هند ببرند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با اينكه گفته ميشود تيم اعزامــي به رقابتهاي دووميداني قهرماني آســيا بسته شده اما رضا قاسمي از تالشش براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا ميگويــد. دونده ســرعت ايران كه درگير مصدوميت شده و به خاطر مسائلي كه پيش آمده، مدتي است از فدراســيون دلخور است، ميگويد: «اگــر ركورد خوبي بزنم، فدراســيون مجبور اســت به رقابتهای قهرمانی آسيا اعزامم كنــد. البته مصدوميتم در همان ســطح اســت. بــا درد تمرين ميكنــم و فيزيوتراپی هم انجام میدهم. بايد استراحت مطلق داشته باشم اما من نميتوانم اين كار را انجام دهم چون بدنم به هم ميريــزد و افت ميكند به خاطر همين تمرينات ســبكي انجام میدهم.» دونــده المپيكي ايران درباره غيبتش در تيــم اعزامي به هند ميگويد: «قرار است در مســابقات قزاقستان شركت كنم و اگر در اين رقابت ركورد خوبــي ثبــت كنــم، بــه قهرمانی آسيا ميروم.»

مليپوش دووميداني ايــران در ارتبــاط با اينكه وقتــي فدراســيون نفرات را از هميــن االن انتخاب كرده آيا او شانســي براي حضور در هند دارد يا خير، اينطور پاسخ ميدهد: «من تالشــم را ميكنم و كاري به فدراســيون ندارم بلكه فقط به فكر مسابقات و كســب مدال هستم اگر بخواهيم به فدراسيون فكر كنيم كه هيچ كاري نبايد انجام بدهيم اگر در مسابقات قزاقستان ركورد خوبي به دست بياورم فدراسيون مجبور اســت به قهرمانی آسيا اعزامم كند.»

او در مورد مســابقات تركيــه هم ميگويد: «مســابقات خوبي بود و تيم ۴ در 00١ متر ايران كه من هم عضوش بودم توانســت مدال برنز اين مسابقات را كسب كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.