سبقتاللهي: با يك اشتباه كوچك در فينال حذف شدم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپــوش تپانچه بانوان ايران كه به فينال جام جهاني آذربايجان رســيد، اين حضــور را براي خودش خــاص ميبيند. گلنوش ســبقتاللهي كــه تجربه حضور در المپيك را دارد، درباره كســب عنوان پنجمــي در جــام جهانــي آذربايجــان ميگويد: «با توجه به اينكه اين رقابتها بعد از مســابقات جهاني مونيــخ برگزار ميشد، ورزشــكاران با آمادگي بااليي در آن شــركت داشــتند. من يك بار تجربه حضــور در فينال را داشــتم اما اين دوره برايم خاص بود چــرا كه نتيجه متفاوتي گرفتم.»

مليپــوش تپانچه ايــران در ادامه صحبتهايش با بيان اينكه تالش ميكند در مسابقات جهاني مدال بگيرد، ميگويد: «حضور در فينال نســبت به نخســتين دوره بهتر بــود. برايم افتخار بود كه كنار دارنده مدال نقره المپيــك و نفر چهارم اين بازيها تير ميزدم. اشــتباه كوچك باعث شد تا حذف شــوم اما همه تالشم را به كار ميگيرم تا در مســابقات جهاني مدال كسب كنم.» سبقتاللهي همچنين با اشــاره به اينكه فرصتي براي ريكاوري نداشــته، ادامــه ميدهــد: «بازيهــاي كشــورهاي اسالمي برايم ســنگين بود. بعــد از اســتراحتي كوتاه بــا پايان اين بازيها براي مسابقات جهاني آماده شدم. رقابتهاي جهاني برايم بسيار سخت بود و تــالش ميكردم به فينــال صعود كنم. فينال برايم دغدغه اصلي بود.»

او دربــاره گير كردن فشــنگها در گمرك نيــز اينطور اظهارنظر ميكند: «با توجه بــه اينكه ما هــم در خفيف و هم در بادي تير ميزنيم اين موضوع بســيار ســخت بود. البته سرپرســت فدراسيون تالش زيادي كرد اين مشكل حل شود اما اين اتفاق نيفتاد. با توجه به اين شــرايط و مســائلي از اين دست كه معموال داريم، بــه نظرم نتايــج خوبي در جــام جهاني آذربايجان به دست آورديم.»

ســبقت اللهي يكي از بانوان اعزامي تيراندازي به المپيك اســت كه در دو سه ســال گذشته مسير خود را به خوبي طي كرد و توانسته توانايياش را ثابت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.