پزشك تيم ملي واليبال: معنوينژاد 10 روز ديگر برمي گردد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پزشــك تيم ملي واليبال ميگويد معنوي نژاد بــراي ادامه درمان خود و با مشــورت با سرمربي تيم ملي در لهستان حاضر است و زير نظر كادر پزشكي، روند درماني خود را ادامه ميدهد.

ســيامك افــروزي پزشــك تيــم ملــي واليبــال درباره آخريــن وضعيت آســيبديدگي محمدجــواد معنوي نژاد و عادل غالمــي توضيــح ميدهد: «هر دو بازيكــن در بازي بــا آرژانتين دچار مصدوميت شدند. آسيب ديدگي معنوي نژاد در ســت چهارم بــه گونهاي بود كه ما مشــكوك بــه پارگي عضلــه بوديم و بنابراين در همان ســت به او اجازه بازي نداديم. بالفاصله فرداي بازي با آرژانتين، از پاي معنوي نژاد سونوگرافي و ام آراي گرفته شــد و در نتيجه اين آزمايشها و عكسها، معلوم شد او دچار پارگي عضله دوقلوي ســاق پاي چپ شــده است كه همين آســيب ديدگي باعث شد نتوانيم از معنوينژاد در هفته سوم ليگ جهاني استفاده كنيم.»

او ادامه ميدهد: «در مشــورتي كه با كوالكوويچ داشــتيم و با پيشــنهادي كــه من به او دادم قرار شــد معنوينژاد اضافه بر ليســت ۴١ نفــره تيم ملي در ســفر به لهســتان حضور يابــد و ادامه روند درمــان و آمادهســازي او زير نظر خود من انجام شــود. علت اين پيشنهاد مــن كه مورد قبول فدراســيون هم قرار گرفت، آن بود كه مهمترين بخش درمان پاي معنوينــژاد يك هفته تــا 0١ روز ابتدايي است.»

افروزي همچنيــن ميگويد: «روند بهبودي پــاي معنوينژاد خوشــبختانه سريع اســت. او در هنگام ترك تهران با عصــا راه ميرفــت و در ويلچر وي را در فرودگاه فرانكفــورت همراهي ميكرديم اما دو روز اســت كه كامــل عصا را كنار گذاشته اســت. اميدوارم اگر مشكلي در طــول درمان پيش نيايــد معنوينژاد را در 0١ تا 2١ روز آينده در زمين واليبال ببينيم.» عــادل غالمي هــم كه همين مشــكل را دارد، زودتر از معنوي نژاد و تا آخر هفته به ميادين باز ميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.