كوالكوويچ: به لهستان تبريك ميگويم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد پيروزي لهستان برابر ايران كامال مشهود بود و بازيكنان اين تيم از هر نظر بهتر از تيم ايران بودند.

ايگــور كوالكوويچ پــس از ديدار دو تيم ايران و لهســتان دربــاره اين بازي و باخت سنگين تيمش گفت: «اول از همه به لهســتان براي اين پيــروزي تبريك ميگويم. امروز آنها از هر نظر بهتر از تيم ايران بودند.»

او بــا بيان اينكه تيــم ايران مقابل لهستان اصال خوب بازي نكرد، ادامه داد: «بهتر است بگويم لهســتان به بازيكنان تيم ايران فرصت نداد تا بازي خودشان را انجام دهند. درست سوم 5١ بر 5١ بوديم اما پس از آن با سرويسهاي كوتاه آنها در منطقه دو دچار مشكل شديم و به يكباره لهستان 20 بر 6١ پيش افتاد و در نهايت هم پيروز شد.» سرمربي تيم ملي واليبال ايــران معتقد اســت برد ميزبــان كامال مشهود بوده است: «فكر ميكنم پيروزي لهستان كامال مشهود بود و دوباره به آنها تبريك ميگويم.»

تيــم ملی واليبال ايران ديشــب در آخرين بازیاش در ليگ جهانی با روسيه روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.