معروف: در همه لحظههاي حساس بازنده بوديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتــان تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد بازيكنان لهستان در ديدار مقابل ايران كمترين اشتباه را داشتند و عملكرد خوبي از خود نشان دادند.

ســعيد معروف پس از ديدار دو تيم ايران و لهســتان دربــاره نمايش ضعيف ايران و باخت ســه بر صفــر برابر ميزبان گفــت: «نميدانم چه بگويم. لهســتان با كمترين اشــتباه از ســد ايران گذشت و در همه لحظههاي حساس بازي ايران را شكست داد.»

او با بيان اينكه فقط در ســت سوم، واليبــال زيباي خود را كمــي به نمايش گذاشــتيم، ادامه داد: «ست سوم نمايش خوبي داشــتيم امــا در لحظات بســيار حساس بازي، اشتباهات زيادي را مرتكب شــديم.» كاپيتان تيم ملي واليبال ايران به ســرويسهاي خوب بازيكنان لهستان نيز اشــاره كرد: «لهستان خوب سرويس زد و دريافت ايران را نيز با مشكل مواجه ساخت و امتياز گرفت. آنها در مجموع از ما بهتر بودند و در پايان هم توانســتند به پيروزي برسند.» سعيد معروف در ديدار اول ايــران برابــر لهســتان در هفته اول نتوانسته بود به ميدان برود. تيم ايران در آن بازي به پيروزي رسيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.