دووميداني كاران قهرمان رقابتهاي جهاني كارگري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم دو و ميداني كارگران ايران در پنجميــن دوره رقابتهاي جهاني ورزش كارگري، قهرمان شد. بعد از چند روز رقابت فشرده، در ماده ۴ در00۴ متر امدادي مردان (رضا ملك پور- هادي خوبياري- روح ...ا محمدي- اميد نجف پور) به نشــان طال رسيدند. مرتضي ناظمي در پرتاب ديسك، چكش و وزنه صاحب سه مدال طال شد. احسان طهماسبي و رضا ملك پور به ترتيب در 00۴ متر و 00۴ متر با مانع صاحب مدال طال شدند.

در مــاده ۴ در 00١ متر مردان احســان طهماســبي، علي قاســمي، محمدرضا رحيمي و ســجاد زارعي به نشــان نقره رســيدند. رضا ملك پور در00۴ متــر، آيلين بابكي در پرش ارتفاع و احمد فرود در 5 هزار متر ديگر مدال آوران نقره ايران بودند اما جايگاه ســوم و مدال برنز را نيز آيلين بابكي در پرش ســه گام و احمد فرود در مــاده هزار و 500 متر به خود اختصاص دادند. حكيمه مقيمي، زهرا مرادي، منظر اسماعيل آبادي و آيلين بابكي در ۴ در 00١ متر امدادي ديگر مدال آوران برنز ايران بودند. «روحا... محمدي» ســرمربي تيم دووميداني مردان و «منظر اســماعيل آبادي» سرمربي زنان، نخســتين زوج ورزشــكار در اين دوره از رقابتها بودند كــه در كنار حرفه مربيگري به ترتيب موفق به كسب نشان طال در دوي ۴ در 00۴ متر امدادي و مدال برنز در دوي ۴ در 00١ متر امدادي شــدند. تيم دووميداني ايران با اين نتايج توانست بهعنوان قهرماني اين رقابتها دست پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.