تمرينات تيم ملي شناي بانوان در كيش آغاز شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمرينات تيم ملي شــناي بانوان براي حضور در مســابقات كشورهاي اســالمي (تهران ۷١02) از ديروز در جزيره كيش آغاز شــد. تيم ملي شنا بانوان به منظور حضور پرقدرت در مسابقات كشورهاي اسالمي كه قرار است امســال در تهران برگزار شــود، از ديروز با حضور 2١ ورزشكار تمريناتش را آغاز كرد.

در اين اردو كه تا جمعه ادامه دارد، مريم تركســتاني، دنيا حسيني، رها طبيب، بهار امامي، مانا حســيني باي، زهرا حســينزاده، فاطمه ايل بيگي، روژيــن عظيمي، مائده طهماســبي، ريحانه نوروزي، عطيــه قپانوري و پريا حســيني حضور دارند. اين ورزشــكاران زير نظر فروزنده زورآور، مربي تيم ملي تمرينات خود را دنبال ميكنند. شهرزاد باقريان نيز سرپرستي تيم ملي بانوان را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.