كوبياك: نتيجه ديدار با ايران براي لهستان خيلي مهم بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان تيم ملي واليبال لهستان هم ميگويد، نتيجه مسابقه با تيم ايران براي لهســتان خيلي مهــم بود، چون شانس صعودمان را افزايش ميداد.

مايــكل كوبيــاك بعــد از ديدار ايران و لهستان درباره اين بازي گفت: «لهستان مقابل ايران خيلي خوب بازي كــرد. نتيجه اين بازي براي لهســتان بســيار مهم بود چون شانس ما را براي صعــود به فينــال باال ميبــرد. همين امر باعث شــد تا هدف اين باشــد كه ميتوانيــم امتياز بگيريــم و موفق هم شديم.»

كوبياك همچنين گفت: «تشــكر ميكنــم از همه افرادی كــه آمدند و بازي لهســتان و ايران را تماشا كردند و مليپوشــان لهستان را مورد حمايت خود قــرار دادند. تشــويق آنان كمك بزرگي به تيم كرد تا پيروز شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.