دي جيورجي: بازيكنانم تا پايان مسابقه جنگيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي واليبال لهستان ميگويد در ديدار با ايران موفق به ارائه بازي متفاوتي شــديم و به همين دليل نيز به پيروزي رسيديم.

فردينانــدو دي جيورجي پس از پيروزي شاگردانش مقابل ايران درباره اين بــازي گفت: «امشــب و در ديدار مقابل ايران ميخواستيم بازي متفاوتي ارائه دهيم و تــا حدودي به اين هدف نيز رسيديم.»

او ادامــه داد: «بــه بازيكنانــم ايــن پيــروزي را تبريــك ميگويم و از اينكه تــا پايان مســابقه جنگيدند، خيلي خوشــحال هستم. اين براي من مهمترين نكته در مسابقه با ايران بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.