نبايد دست رد به سينه كشتيگيري زد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

شــوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد اوايل خرداد ماه جاري تشــكيل جلســه داد و در آن جلســه يونس سرمســتي را به دليل بــي تفاوتي در بازيهاي همبستگي کشورهاي اسالمي از حضور در رقابتهاي انتخابي تيم ملي محروم کرد.

من در آن جلســه حضور نداشــتم و جلســه با حضور ديگران برگزار شد. به نظر من محروم كردن سرمســتي از رقابتهاي انتخابــي تيم ملي كار درســتي نبود و من اگر در جلســه بودم با اين مســاله مخالفت

پوالدگر رقابتش را زودتر از مليپوشان آغاز ميكند

رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي ايران به منظور شرکت در پيكارهاي جهاني سال 2017 پاريس در روزهاي 15 و 16 تير ماه در سالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد اما از سوي شوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد، حق شرکت در اين رقابتها فقط از «يونس سرمستي» کشتيگير وزن 57 کيلوگرم تيم ملي به دليل آنچه که به اعتقاد اين شورا او در بازيهاي همبستگي کشورهاي اسالمي در جمهوري آذربايجان از خود بي تفاوتي نشان داده، سلب شده است. «منصور برزگر» عضو ارشد شوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد ايران در خصوص سرمستي و ديگر سواالت ما پاسخ داد. ميكردم. من به سياســت درهاي باز كامال معتقدم و نظرم اين اســت كــه نبايد براي انتخاب در تيمهاي ملي دســت رد به سينه كشــتيگيري زد و حــق حضــور او را در رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي از او گرفت.

تا آغاز رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي کشــتي بيش از دو هفته فرصت مانده و شــما بهعنوان يك بزرگتر در شوراي فني، در اين خصوص ميتوانيد اظهارنظر کنيد.

اگر تا آن موقع شــوراي فني تشكيل جلسه دهد، قطعا نظر خود را به آنها خواهم گفت. فدراســيون كشــتي بايد شــرايط و تســهيالتي را براي همه كشتيگيران فراهم كند تا آنها بتوانند بدون نگراني و دغدغه در رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي به ميدان بيايند. به همين دليل دوســت دارم يونس سرمســتي هم در كنار ســاير رقباي خود در رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي بگيرد، اگر چه حتي آسيب ديده هم باشد.

در خصــوص فراينــد رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي چه نظري داريد؟

برگــزاري رقابتهــاي انتخابي را به داليــل مختلف بهويــژه فرصــت دادن به جوانان و پشتوانهسازي براي آينده تيمهاي ملي بســيار خــوب و مفيد ميدانــم. براي همين اســت كه ميگويم همه بايد در اين رقابتها به ميدان بيايند و بخت خود را براي پوشيدن دوبنده تيم ملي آزمايش كنند. من زماني كه ســرمربي تيم ملي ايران بودم به همه كشــتيگيران میگفتم حتمــا بايد از كانال رقابتهاي انتخابي عبور كنند و بعد به تيم ملي برسند. حتي قهرمانان المپيك هم بايد در اين رقابتها كشتي بگيرند.

فكر نميکنيــد رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي کشــتي کمــي ديرتر از زمــان معمول خود برگزار ميشــود؟ آمريكاييها رقابتهــاي خود را چند روز پيش برگــزار و نفرات خود را براي مسابقههاي جهاني 2017 هم مشخص کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.