شكست ميشين و قهرماني والسوف در وزن جدید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نه، دير نيســت. بعــد از رقابتهاي انتخابي تا آغاز مســابقههاي جهاني فرانسه، دو ماه و نيم زمان داريم و مربيان ميتوانند تيــم ملي را كامال آمــاده كنند. البته به ماه رمضان خورديم و اين مســاله باعث شــد تا رقابتهــا ديرتر از زمان معمول هميشــگي خود برگزار شــود. بعيد ميدانم آمريكاييها از همين حــاال و زودتر از بقيه تيمها نفرات خود را بــراي مســابقههاي جهاني پاريس معرفي كنند.

اما آمريكاييها اســامي هر هشت کشــتيگير مليپوش خود را چند روز پيش اعالم کردند.

درست اســت اما معلوم نيست حتما با هميــن تركيــب در آوردگاه جهاني 2017 در پاريس حاضر شــوند. آنها ممكن اســت يكي دو تغيير در تيم خود بدهند. شــنيدم «آنتوني رامــوس» و «ترول دالگنف» كشــتيگيران با تجربــه آنهــا در دو وزن 57 و 125 كيلوگرم نتوانستند انتخاب شوند.

روسها هــم بعد از برگــزاري رقابتهاي انتخابــي تيمهاي ملي خــود تغييراتي در بين نفرات خود خواهند داد و بعد عازم مسابقههاي جهاني فرانســه خواهند شــد. روسها هميشه تركيــب نهايي تيمهاي ملي خود را در روزهاي آخر اعالم ميكنند. در كشــتي روسيه هم افت و خيز بسيار است و بسياري از قهرمانان نامدار اين كشور هميشــه در خاك روسيه با شكست روبهرو ميشوند.

تيم منتخب کشــتي آزاد با پنج کشــتيگير جوان در جام بينالمللي تفليس گرجستان شرکت کرد و به دو مدال طال و يك برنز رســيد. نتايج تيم راضی کننده بود؟

هميشه كشــتي گرفتن در كشورهايي چون روســيه، گرجســتان، آذربايجان و تركيه بســيار ســخت اســت چون آنها اعمال نفوذ ميكنند. گرچــه جام تفليس در گرجســتان اهميت و اعتبار گذشــته خود را از دست داده اما كشتيگيران جوان ما در آنجا خوب كشتي گرفتند. من دو بار در سالهاي 1968 و 1969 ميالدي در جام تفليس كشــتي گرفتم و هر دو بار به مدال برنز رسيدم.

آن موقع ما بــراي حضور در جام تفليس در شوروي ســابق با قطار از تهران به مرز جلفا ميرفتيم و بعد با قطاري ديگر از طريق ايروان در ارمنســتان بعد از دو روز به شهر تفليس در گرجستان ميرســيديم و با بدنهايي خستگي و كوفته در جام تفليس كشتي ميگرفتيم. آن موقع در هر وزن نزديك به 15 كشــتيگير از شوروي سابق شركت داشتند.

اتفاقات جالب در انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي روسيه

نفرات برتر رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني روسيه مشخص شدند. رقابتهاي كشــتي فرنگي قهرماني كشور روسيه روزهاي جمعه و شنبه هفته جاري برگزار شد و در پايان نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند. اين مســابقات بعد از رقابتهاي كشتي آزاد انتخابي تيم ملي روســيه برگزار شد و قرار است نفرات برتر هر وزن شانس حضور در رقابتهاي قهرماني جهان در سال 2017 را به دست بياورند.

قهرماني رومن والســوف در وزن 80 كيلوگرم كــه براي اوليــن بار در آن به ميــدان رفته بود و يا قهرماني اســتفان ماريانيان در وزن 59 كيلوگرم از نكات مهم اين مســابقات بود. والســوف دارنده دو مدال طــالي المپيك در دو وزن ۴7 و 75 كيلوگرم اســت. او بعد از بازيهاي ريو تصميم گرفته اســت بــراي كم نكردن وزنهاي اضافي به يك وزن باالتر برود. از نكات جالب توجه در اين مســابقات شكست ميشــين نامدار در وزن 85 كيلوگرم بود كه به مدال برنز رسيد. ميشين دارنده مدال طالي بازيهاي المپيك 2008 پكن است.

۹5 کيلوگرم:

رده بندي انفرادي -1 استفان ماريانيان -2 مينگيان سيمينوف ۳- ايوان تاتارينوف و ابراهيم البازانوف 66 کيلوگرم: -1 زائور كابالوف -2 پاول ساله ۳- آلين ميزويان و عظمت احمداف 71 کيلوگرم: -1 آدام كوراك -2 ابويزيد ماتسيگوف ۳- گريك گيوليميان و احمد رينات 75 کيلوگرم: -1 الكســاندر چريكين -2 اليــاس ماگمادوف ۳- احمد كايتســوكوف و ديميتري پتايكين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.