برگزاري كالس مربيگري و داوري براي كشتي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - 0۸ کيلوگرم: 5۸ کيلوگرم: ۸۹ کيلوگرم: 0۳1 کيلوگرم:

-1 رومن والسوف -2 آدالن آكيف ۳- گادژي مراد ديژالوف و عظمت خاكولوف سوسروكو كودزوكوف -2 يوجين ساليف ۳- الكسي ميشين و آالن اوستائف -1 موسي اولويف -2 الكساندر گولوين ۳- كانتمير ماگومدوف و نيكيتا ملينيكوف -1 سرگئي سيمينوف -2 اسالم ماگمدوف ۳- الم علي آكيف و ويتالي شور

اطالعيه عجيب فدراسيون پهلواني و زورخانهاي

فدراســيون پهلوانــي و زورخانهاي اعالم كرده اســت، قصــد دارد كالسهاي مربيگري و داوري را برگزار كند. اين فدراســيون در اطالعيهاي اعالم كرده است كه كميته آموزش و پژوهش اين فدراســيون در نظــر دارد دوره تربيت مدرس داوري و مربيگري پهلواني را در تيرماه جاري برگزار كند. بر همين اســاس هياتهاي پهلواني و زورخانهاي سراسر كشــور موظفند اسامي عالقهمندان به شركت در اين دورهها را به فدراســيون اعالم كنند تا پس از بررسي و تعيين صالحيت از افراد واجد الشرايط دعوت به عمل آيد. اين اطالعيه در حالي از ســوي اين فدراســيون صادر شده است كه مدت زيادي اســت كشــتي پهلواني زير مجموعه فدراسيون كشتي شده است و تمامي فعاليتهاي اين رشــته زير نظر اين فدراسيون انجام ميشود. ظاهرا مسووالن فدراســيون ورزشهاي زورخانهاي و پهلواني خودشان را به ندانستن زدهاند يا اينكه فراموش كردهاند كه كشتي پهلواني زير مجموعه فدراسيون كشتي است و فدراسيون جهاني دارد و برگزاري اين كالس دخالت مســتقيم در امور فدراسيون كشتي است. خيلي از برنامههاي فدراسيون ورزشهاي زورخانهای و پهلواني مغفول مانده است كه نياز اســت حتما به آنها رسيدگي شود اما مسووالن فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي با رد شدن از كنار آنها به سادگي هر چه تمامتر با برگزاري كالس داوري و مربيگري در كشتي پهلواني، وارد ماجرايي شده كه چند سالي است اصال به آنها مربوط نيست. عجيبتر از اين اطالعيه، اعطاي حكم دبير كميته كشــتي پهلواني به ابراهيم ريحاني است. كشتي پهلواني زير نظر فدراسيون كشتي پهلواني فعاليت ميكند و رسول خادم مسابقات قهرماني كشــور اين رشته را برگزار ميكند و قرار است 15 تير همزمان با انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد و فرنگي، انتخابي تيم ملي كشــتي پهلواني هم برگزار شود. فدراسيون زورخانهای و پهلواني به دنبال موازي كاري و ورود به كاري است كه اصال به آنها مربوط نيســت. اصال بعيد نيســت كه هفته بعد اطالعيه بدهند و بگويند مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي پهلواني را هم برگزار ميكنند، در حاليكه اين كار را فدراسيون كشتي به بهترين شكل ممكن انجام ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.