پيمان فخري: عابديني همچنان بهترين سابريست ايران است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نصرآزاداني: تكرار عنوان قهرماني جهان كار سختي است مربي تيم ملي تكواندو معتقد اســت مســابقات جهاني ميدان انتخابي بازيهاي كشورهاي اسالمي و دانشجويان نيز كمك كرد تا ســختي اســت اما تكرار عنــوان قهرماني در ايــن رقابتها دور از نفرات مبارزاتي داشــته باشند و به اين ترتيب آمادهتر شوند.» مربي دسترس نيســت. عليرضا نصرآزاداني با اشاره به حضور مليپوشان تيم ملي تكواندو همچنين گفت: «تمام تالشمان اين اســت كه به كشــورمان در رقابتهاي جهاني گفت: «ميدان جهاني بسيار سخت موفقيت تيمي خوبي در كره جنوبي برســيم و قطعا در صورتي كه و تكرار قهرماني در اين ميدان كار دشــواري است اما نااميد نيستيم مليپوشــان بتوانند به آرامش روحي الزم در روز مســابقه برسند، و بر اين باوريم كه موفقيت در كرهجنوبي دور از دســترس نيست.» مطمئن باشــيد نتيجه خوبي در اين دوره از مســابقات جهاني نيز نصرآزاداني ادامه داد: «تمرينات خوبي را در چهار ماه اخير پشتسر رقم ميخورد. تكواندوكاران بارها و بارها فيلم عملكرد حريفانشان گذاشــتيم و بچهها بهصورت شبانهروزي در اردوها بودند. مسابقات را مرور كردند و همه چيز آماده اســت كه با هوشــياري به بهترين برونمرزي خوبي هم داشــتيم و در كنار اين موضوعات رقابتهاي نتايج دست پيدا كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.