منصوري: اردوي ژاپن تجربه فوقالعادهاي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمد رهبري بعد از كسب مدال نقره در رقابتهاي قهرماني آسيا ميگويد از به گردن انداختن اين مدال خوشحال است اما راضي نيست. اين سابريست مليپوش ايران ابتدا به سطح رقابتهايي كه پشت سر گذاشته، اشاره ميكند و ميگويد: «در جدول 2۳ نفر ابتدا با حريفي از روســيه كه به تيم قزاقستان پيوسته است، مبارزه كردم. سپس در جدول 16 نفر برابر كيم، قهرمان المپيك قــرار گرفتم. در مرحله يك چهارم هم حريفــي از هنگكنگ را پيش رو داشــتم كه با برتــري برابر اين حريف راهــي مرحله نيمهنهايي شــدم. حريف هنگكنگي سعي داشت با توجه به ميزباني داوري را به سود خود كند اما من با قدرت كار را تمام كردم. در نيمهنهايي، قهرمان جوانان جهــان از كره جنوبي كه چند مدال جهاني نيز داشــت را شكست دادم و راهي فينال شدم. در ديدار پاياني باز هم به يك حريف كرهاي برخورد كردم. در جريان مســابقه روند خوبي را نيز در پيش داشتم و براي كسب عنوان قهرماني رفته بودم اما اشــتباه داوري باعث شد تا بازي از دستم خارج شود. براي كسب اين مدال ســختي زيادي كشيدم و مدتها از خانواده دور بــودم. از ايران به مدال فكر ميكــردم و ميدانســتم كه روي ســكو ميروم امــا رنگ مدال قابــل پيشبيني نبود.»

سابريســت كشــورمان جايگاه خود را باالتــر از مدال نقره ميدانــد: «بعد از شكســت عابديني انگيزه من دوبرابر شد تا هم انتقام كاپيتان تيم سابر را از حريف كرهاي بگيرم و هم ثابت كنم كه حق من بيشــتر از اينها است. تمام تالشم را كردم كه بهترين مدال را بگيرم. از كسب مدال نقره آسيا خوشحالم اما به اين مدال راضي نيستم چون طال ميخواستم.»

ســرمربي تيــم ملي جــودو از برگزاري اردوهاي مشــترك در ژاپن ابراز رضايــت كرد. محمد منصوري با اشــاره به حضور تيم ايران در اردوي مشترك ژاپن گفت: «تمرين در كنار تيمهاي خوبــي كه در ايــن اردوي مشــترك حاضر بودند بسيار ايدهآل بود و نفرات تمرينات بســيار سنگين و پرفشاري را تجربه كردند.»

منصوري ادامــه داد: «تمرينات مبارزات نيز برگزار شــد و اين فرصت فراهم شــد تا جودوكاهای كشورمان بتوانند در ايــن برنامه با جودوكاهای خوبــي دســت و پنجه نــرم كنند. ميتوان گفت اين اردوها از لحاظ فني براي تيم ايران كار چندين مســابقات آمادهسازي را كرد.» سرمربي تيم ملي جودو گفــت: «در كنار تمرينات فني و مرور فنون فعاليتهاي آمادهسازي را نيــز دنبال كرديــم و از اين جهت نيز به دستاوردهاي خوبي دست پيدا كرديم. شرايط نفرات فوقالعاده است و از لحاظ روحي نيز تيم در شــرايط خوبي به سر ميبرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.