هشتمی و یازدهمی برای ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزنهبرداران ايراني كار خود را در مسابقات جهاني جوانان در ژاپن آغاز كردند. در سومين روز از مســابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان كــه در توكيو ژاپن در حــال برگزاري است، وزنهبرداران دسته 69 كيلوگرم به رقابت پرداختند. ايران در اين وزن دو نماينده داشت كه براي كســب مدال بــه روي تخته رفتند. حسين سلطاني در مجموع دو حركت با 288 كيلوگرم يازدهم جهان شــد. مصطفي زارعي بــا مجموع دو حركت بــا 295 كيلوگرم مقام هشتم جهان را به دست آورد.

وزنهبــرداران ايرانــي در پايــان حركت يك ضرب، نتوانســتند مدالي به دست آورند. حســين ســلطاني با ركورد ۳۳1 كيلوگرم در يك ضرب هفتم شــد و مصطفي زارعي نيز با ۳۳1 كيلوگرم در رده نهم قرار گرفت.

در رقابتهاي حركت يك ضرب مصطفي زارعي بهعنوان ســومين وزنهبردار در گروه A دسته 69 كيلوگرم روي تخته آمد كه در اولين حركت موفق به مهار وزنه 2۳1 كيلوگرم نشد. او در دومين حركت دوباره پشــت وزنه 2۳1 كيلوگرم قرار گرفــت كه باز هم ناموفق بود و در آستانه حذف از جدول يك ضرب و مجموع قرار گرفت. حركت ســوم براي اين وزنهبردار بســيار حياتي بود، از اين رو برخواه سرمربي تيم ملي يــك كيلوگرم وزنه او را افزايش داد. مليپــوش ايران براي مانــدن در جدول يك ضــرب و مجموع بايــد ۳۳1 كيلوگرم را مهار ميكرد كه موفق شد اين ركورد را با موفقيت ثبت كند. حسين سلطاني ديگر نماينده ايران در نخستين حركت يك ضرب، ۳۳1 كيلوگرم را باالي ســر برد و ســه چراغ سفيد دريافت كــرد. او در دومين حركت پشــت وزنه 8۳1 كيلوگرم قــرار گرفت اما موفق نشــد وزنه را باالي سر ببرد. سرمربي تيم ملي يك كيلوگرم وزنه شــاگردش را براي حركت سوم افزايش داد اما ســلطاني باز هم ناموفق بود و با همان ۳۳1 كيلوگــرم به كار خود پايان داد. مياموتو ماســانوري از ژاپن با 7۴1 كيلوگرم مدال طال گرفت. ميركــو زاني از ايتاليا با 0۴1 كيلوگرم نقره يك ضرب را به دست آورد و مدل برنز نيز به ماسكرانو لوزانو از كلمبيا رسيد.

حســين ســلطاني در اولين حركت دو ضرب 155 كيلوگــرم را انداخت و در دومين حركت موفق شــد اين وزنه را باالي سر ببرد. وزنهبردار دسته 69 كيلوگرم ايران در آخرين حركت دوضرب را نتوانست باالي سر ببرد و با همان 155 كيلوگرم به كار خود پايان داد تا با مجموع 288 كيلوگرم يازدهم شود. زارعي كار خود را در دوضرب با مهار وزنه ۳51 كيلوگرم آغــاز كــرد. او در دومين حركــت وزنه 161 كيلوگرم را نتوانست روي سينه بكشد. برخواه براي حركت ســوم وزنه شاگردش را به 162 كيلوگرم افزايــش داد و مليپوش ايران موفق به مهار آن شــد و با مجموع 295 كيلوگرم به كار خود پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.