رقابت ایران و عربستان براي نایب ریيسي تكواندو آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كــره جنوبي در حالي طي روزهاي آينده به كانون توجه تكواندو جهان تبديل ميشــود كه در حاشــيه اين رقابتها، انتخابات فدراسيون جهاني و قارهاي نيز برگزار ميشــود. جمعه دوم تيرماه هتل «تيرول» شهر موجو در كره جنوبي در فاصله يك روز تا آغاز بيست و سومين دوره رقابتهاي جهاني ميزبان مجمع انتخاباتي اتحاديه آســيا است. براي رياست اتحاديه آسيا تنها «كي ســوك لي» كانديدا شده است. اين كرهاي 72 ساله كه از سال 201۳ در اين مســووليت فعاليت دارد، بدون رقيب اســت و براي چهار سال آينده نيز همچنان در اين ســمت باقي ميماند اما در پست نايب رييسي نماينده كشــورمان كار دشواري براي ماندن در اين سمت دارد. سيد محمد پوالدگر رييس فدراسيون تكواندو در يك رقابت دشــوار بايد با «ابوبكر عبدالطيف» مبارزه كند. او كه نايب رييس فعلي فدراســيون تكواندو عربستان است، در مسابقات جهاني 1989 عضو تيم ملي اين كشور بوده است.

پوالدگر كه نايب رييس فعلي اتحاديه آسياســت، در كارنامه مديريتي خود 17 ســال رياســت در فدراســيون تكواندو ايران، عضويت در شوراي قانونگذاري فدراسيون جهاني در سالهاي 97 تا99 ميالدي، رياست اتحاديه تكواندو غرب آسيا از سال 2007 تاكنون و.... را دارد.

در برنامههــاي پوالدگر براي تصدي اين ســمت آمده اســت، در ايران تكوانــدو را براي افراد كــم درآمد و كم بضاعت رايگان كرده و قصد دارد اگر براي پســت نايب رييسي اتحاديه تكواندو آســيا انتخاب شود، براي توسعه تكواندو اين طرح را در سطح جهان اجرا كند. نكته مهم اينكه مسائل سياسي بين دو كشــور باعث شده تا رقابت نماينده كشــورمان با نماينده عربستان شــكل ديگري به خود بگيرد. شنيدهها حاكي از آن است كه عربها سخت به دنبال پيروزي در اين انتخابات هستند و براي رسيدن به آن هزينه زيادي را متحمل شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.