تيمهاي كشتي باشگاه رعد پدافند راهي اسپانيا ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهاي كشــتي باشــگاه رعد پدافند هوايي خاتم االنبياء (ص) در مســابقات بينالمللي اســپانيا شــركت خواهند كرد. رقابتهاي بينالمللي كشــتي آزاد و فرنگي جايزه بزرگ اسپانيا روزهاي ۴2 و 25 تيرماه در شــهر مادريد برگزار خواهد شد كه تيمهاي كشتي باشگاه رعد پدافند هوايي در اين مسابقات جايزه بزرگ شــركت خواهند كرد. اين اعزام با هزينه باشــگاه مذكور انجام ميشود و فدراسيون كشتي، نسبت به اخذ مجوزهاي الزم اقدام ميكند. در تركيب تيم كشــتي آزاد رعد پدافند و در وزن 57 كيلوگرم محمد طهماسبيزاده، در وزن 61 كيلوگرم محمد نامجو مطلق، 65 كيلوگرم وحيد آهنگري، در وزن 70 كيلوگرم غالمرضا عبدا...پور، در وزن ۴7 كيلوگرم سيد علي موسوي، در وزن 86 كيلوگرم كامران قاسمپور، در وزن 97 كيلوگرم حسين شهبازي و در وزن 125 كيلوگرم امين طاهري حضور دارند. در تركيب تيم كشتي فرنگي رعد پدافند هم در وزن 59 كيلوگرم محمد نوربخــش، در وزن 66 كيلوگرم وحيد ميرفتحاللهي، در وزن 71 كيلوگرم ســياوش دوســتاريان و محمدعلي گرايي در وزن 80 كيلوگــرم بهروز هدايــت، در وزن 85 كيلوگرم مهدي فالح و در وزن 0۳1 كيلوگرم سيد يونس جعفري حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.