كيميا عليزاده پرچمدار رقابتهاي جهاني تكواندو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتين بانــوي مــدال آور المپيكي تكواندو ايران در مراســم افتتاحيه بيســت و ســومين دوره رقابتهــاي جهانــي بــا پرچــم فدراسيون جهاني شركت ميكند. اين دوره از مســابقات شنبه (سوم تيرماه) در ســالن «تيوان» شــهر موجــو كرهجنوبي آغاز ميشــود و با اعالم فدراسيون جهاني تكواندو، كيميا عليزاده بهعنــوان پرچمدار مراســم افتتاحيــه ايــن دوره از مسابقات انتخاب شده است. حمل پرچم فدراسيون جهاني همزمان با رونمايي از لوگــوي جديد WTF اســت كه بر همين اساس عليزاده لباس مخصوص فدراسيون جهاني تكواندو را با لوگــوي جديد به تن خواهد داشــت. تيمملــي تكواندو كشورمان در بخش مردان با تركيب آرمين هاديپور، فرزان عاشورزاده، ميرهاشــم حســيني، ابوالفضــل يعقوبي، مســعود حجيزواره، پوريا عرفانيان، ســعيد رجبي و ســجاد مردانــي رو در روي حريفانش قرار ميگيرد. ناهيد كياني، طيبه پارسا، كيميا عليزاده، مليكا ميرحســيني، زهرا پوراســماعيل و اكرم خدابنده نيز تركيب تيمملي زنان كشورمان را تشــكيل ميدهند. مليپوشــان ايران ديشــب براي حضور در اين دوره از مسابقات راهي كره جنوبي شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.