رئال به كسي باج نميدهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه ماركا در گزارشــي به حمايت از باشــگاه رئــال مادريد در مــورد ميل كريســتيانو رونالدو به جدايــي پرداخته و نوشــته اگر فوق ســتاره پرتغالي قصد دارد برود بايد با مقامات غول اســپانيايي روراست و صريح باشد. اين بازيكن در حال حاضر براي همراهي تيم ملي كشورش در جام كنفدراســيونها به سر ميبرد، بعد از پايان موفقترين فصل رئال بعد از 59 سال كه با قهرماني ليــگ و جام حذفي خاتمه يافت، بحثي جنجالــي را مطرح كرده كه مورد توجه رسانهها قرار گرفته و وضعيت غــم انگيزي را براي رئــال به وجود آورده است.

فلورنتينو پرس رييس باشگاه آشكارا گفتــه رونالدو را بر خــالف ميلش در تيم نگه نميدارد و عالوه بر آن هيچ بازيكني را مقدم بر باشــگاه و تيم نميكند. اين يعني رئال مادريد مســوول رفتن رونالدو از نظر مســائل مالي و همچنين زمان اين انتقال خواهد بود. تيمهايي مثل منچستريونايتد و پاريســنژرمن اگر خواهان خريدن اين بازيكن باشــند بايد چيــزي حدود 200 ميليون يورو برايش بپردازند. بنابراين رئال مادريد اگر احســاس كنــد حقش پايمال ميشــود و در قبالش رفتــار منصفانهاي صورت نميگيرد، با تمام توان از خود دفاع ميكند و به هيچ كس باج نميدهد.

مقامات رئال يــادآوري ميكنند اين نخستين بار نيست كه رونالدو آرامششان را به هم ميزند. اتفاقاتي كه قبل از آمدن گرت بيــل توســط ســتاره پرتغالي رقم خورد، باعث شــد بزرگتريــن تيم جهان برابر بازيكنان مجبور به موضع گيري شود و اگــر پاي منافع به ميــان آيد، هيچ گاه عقبنشيني نميكند.

اعتماد سانتوس فرنانــدو ســانتوس مربــي تيم ملي پرتغال كه ديشب نخســتين بازياش در جام كنفدراسيونها را برابر مكزيك انجام داد، در كنفرانس خبري قبل از مســابقه اجازه نداد ســواالت زيادي درباره رونالدو شــود: «اين آخرين حرف من است درباره كريســتيانو. شــما ميدانيد كه من سال هاســت رونالــدو را ميشناســم، آخرين مربــي او در پرتغال بــودم وقتي تنها 18 سال داشت. من درباره شخصيت و قدرت كريســتيانو بهعنــوان يك انســان و يك ورزشكار كوچكترين ترديدي ندارم. درباره شايعاتي كه حول رونالدو شكل گرفته بايد حواســتان را جمع كنيد كه اين اخبار از كجا شكل ميگيرد.»

او همچنيــن گفــت پرتغــال مدعي قهرماني جام كنفدراسيونها نيست و فقط يكي از نامزدها محسوب ميشود: «اين تيم اتحاد فوقالعادهاي دارد و من در آن تبديل به ما شــده.»روي پاتريشيو دروازهبان تيم ملــي پرتغــال و اســپورتينگ ليســبون هــم دربــاره رونالدو گفت: «او ورزشــكار طراز اولی اســت و تمام حواسش را روي بازيهاي خوب در جام كنفدراســيونها متمركز كرده. بدون شك مسابقات خيلي خوبي خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.