شوخي ميالن: معاوضه دوناروما با رونالدو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالدو و جانلوييجي دوناروما نامهايي هســتند كه در روزهاي اخير خبرساز شدهاند به اين دليل كه ميخواهند به ترتيب از رئال مادريد و ميالن جدا شوند. مدير ورزشي ميالن، ماسيميليانو ميرابلي در مورد تصميم دروازهبان جوان تيم براي رفتن از غول ايتاليايي به شوخي گفت روسونري حاضر است با رئال معامله كند اگر مهاجم پرتغالي را پيشنهاد بدهند. او به كوريره دلو اسپورت گفت: «اگر رونالدو ميخواهد به دليل مشكالت مالياتي از مادريد بــرود و رئال به دنبال جذب دوناروما اســت، ما ميتوانيم با فلورنتينو پرس مذاكره كنيــم البته بدون 400 ميليون يورويي كه رسانههاي اســپانيايي براي اين انتقال برآورده كردهاند.»

اما گذشته از شــوخي، ميرابلي درباره موضع باشگاه نســبت به آينده دوناروما گفت: «در حال حاضر فروشنده نيستيم و صحبت از قيمت نيست.» اين دروازهبان جوان تا ســال آينده قرارداد دارد و اعالم كرده تمايلي براي تمديد آن ندارد.

توتو اسپورت هم گزارش داده منچستريونايتد حاضر اســت 210 ميليون يورو به اضافه داويد دخئا براي جذب رونالــدو و آلــوارو موراتا به رئال بدهد كــه در اين صورت دونارومــا به يوونتــوس ميرود. به اين ترتيــب، تيم ژوزه مورينيو ميتواند شــاهد بازگشت ستارهاش به اولدترافورد باشد و دخئا هم كه فصل قبل تا آستانه انتقال به رئال پيش رفت، به هدف خود ميرسد. عالوه بر آن، انتقال دوناروما به رئال منتفي ميشــود و بعد از آنكه مدير يوونتوس، جوزپه ماروتا گفت وظيفه باشگاه اين است كه تالش خود را براي جذب گلر 18 ســاله انجام دهد، امكان اين انتقال به وجود ميآيد. او جانشين شايستهاي براي جانلوييجي بوفون در يوونتوس و تيم ملي ايتاليا محســوب ميشود اما رفتنش به تيم رقيب، عصبانيت هواداران ميالن را بيشتر ميكند.

در روزهایي كه بحث بر سر آینده رونالدو داغ است، پله لب به تمجید از او گشود: «فکر ميكنم امروز تردیدي وجود ندارد كه بهترین بازیکن، بهترین گلزن و بهترین مهاجم دنیا كریستیانو رونالدو است.»

ســان- رونالــدو تصویــر پروفایــل اینســتاگرامش را عــوض كرد و عکســي كه بــا پیراهــن رئال داشــت را برداشــت و تصویرش بــا پیراهــن پرتغال را گذاشــت.

اسپورتس كیدا-

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.