انريكه به چلسي ميرود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چلسي مذاكرات با آنتونيو كونته بر ســر تمديد قرارداد را در حالي به پيش ميبرد كه مربي و مديران باشگاه با هم دچار اختالف هستند و از دست يكديگر ناراحتند.

مديران باشــگاه اعتقــاد دارند كه كونته نبايد ديهگو كاســتا را با پيامك از تيم كنار ميگذاشــت و كونته هم بر اين باور است كه مديران بر سر انتقاالت ضعيف عمل كردهاند.

رابطه بين كونته و رومن آبراموويچ، مالك باشگاه بر سر ماجراي كاستا دچار مشكل شده بود و آبراموويچ گزينههايي براي جانشــيني كونته زير نظر دارد. با اين حال، برخي منابع نزديك به باشگاه ميگويند كه مشكل حل شده و مارينا گرانوفســكايا، مدير اجرايي چلســي و فدريكو پاســتورلو، نماينده كونته مرتبا در تماس هستند تا بر سر قرارداد جديد او مذاكــره كنند. خــود كونته هم در تعطيالت است و او هم با مايكل امنالو، مدير ورزشي باشگاه در ارتباط است.

مقامات چلسي مطمئن هستند كه ميتوانند كونته را نگه دارند، هرچند كه لوييس انريكه را هم براي جانشــيني او در نظر گرفتهانــد. قرارداد جديد كونته باعث ميشــود دستمزد او از 5 ميليون پونــد در يك فصل بــه 9 ميليون پوند افزايش يابد.

ســران چلســي بر اين باورند كه اين مذاكرات نشــان ميدهد كه آنها از مربيشــان حمايت ميكنند. آنها اصرار دارند اهدافي كــه كونته در بازار نقل و انتقاالت تعيين كرده را دنبال ميكنند، هرچنــد كــه انتقــاالت در روزهــاي نخستينش است.

انتظار ميرود ويلي كابايرو بهعنوان دروازهبــان دوم به چلســي بيايد و اين باشــگاه بر ســر الكــس ســاندرو، بال يوونتوس هم با اين باشــگاه در مذاكره است، هر چند باشگاه ايتاليايی حاضر به فروش نيست.

در ايــن ميــان اوضــاع كاســتا، شرايط چلســي را پيچيده كرده است. باشگاههايي كه به دنبال كاستا بودهاند اكنون ميدانند كه چلســي او را خواهد فروخت و چلســي هنوز نتوانسته روملو لوكاكــو را از اورتون به خدمت بگيرد تا جانشين او شود.

كونته همچنيــن ميخواهد ماركو وراتي را به چلسي بياورد اما اين هافبك كه با پاري ســنژرمن درباره آيندهاش در حــال مذاكره اســت، احتماال راهي بارسلونا خواهد شد.

اما ايــن احتمال هم وجــود دارد كه كونته پيشــنهاد چلســي را نپذيرد. در اين صورت، مقامات چلســي سراغ لوييس انريكه خواهند رفت. آبراموويچ ســناريوهاي احتمالي را بررسي كرده و در صورتــي كه كونته برود در نظر دارد چنــد مربي را به چلســي بياورد كه در صدر آنها نام انريكه ديده ميشود.

مربي سابق بارسلونا پس از جدايي از ايــن تيم به تيم جديدي نرفته و آزاد است.

ســایت فوتبال ایتالیا- پاري سن ژرمن به طور ناگهاني اعالم كرده، سالواتوره ســیریگو را به راحتي به تورینو نميدهد. با توجه به اینکه دروازهبان ایتالیایي ســال گذشــته قرضي در اوساسونا و ســویا بازي كرده، انتظار ميرفت پاریسيها او را در یك ســال آخر قراردادش به تورینو قرض بدهند یا قراردادش را فسخ كنند تا راحت به تورینو برود اما حاال پاري سن زرمن اعالم كرده براي سیریگو 30 ساله پول ميخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.