چرچسوف: پوتين انگيزه و مسووليت ما را بيشتر كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مقابل ديدگان تيزبين والديمير پوتين كه نيم ســاعت قبل از شروع بازي افتتاحيه جام كنفدراسيونها با هلي كوپتر به استاديوم كرستوفسكي ســنت پترزبــورگ آمد، روســيه به آرزوي رييــس جمهور اين كشــور جامــه عمــل پوشــاند و مثــل يك جنگجو بازي كرد.

پيــروزي برابر نيوزيلنــد اتفاق بزرگي نيست اما بازي اميدواركننده تيم استانيســالو چرچسوف كه اين اواخر خوب نتيجه نگرفته، در فاصله يك ســال تا شــروع جــام جهاني و ميزباني بزرگترين مســابقات فوتبالي اين كشــور، طرفداران ايــن تيم را دلگرم كرد. در شــهري كه اين موقع ســال 19 ســاعت در روز نور دارد، تيم ملي روســيه با اين بازي آفتابي، ابرهاي تيرهاي كه باالي سرش شكل گرفته بود را از بين برد.

نتايج بازيهاي دوستانه اين تيم پرفراز و نشيب بوده. پيروزي كمرنگ مقابل مجارســتان كم جان اولين برد اين تيم در ســال 2017 بود، آنها به پايينترين رتبه خود در رنكينگ فيفا يعني شصت و سوم رسيدهاند.

تســاوي بــا شــيلي و بلژيك و باخت برابر ساحل عاج حتي موقعيت چرچسوف را به خطر انداخت. هواداران حاضر در ورزشگاه -كه 700 ميليون يورو بيــش از مبلغ پيشبينيشــده برايــش هزينه كردنــد- از تيمي كه چهرههــاي جوان و ناآشــناي زيادي دارد، حمايت كردند.

خون تازهاي در رگهاي ميزبان جام جهاني دميده شــده؛ ديميتري پولــوز مهاجــم، ويكتــور ياســين و گئورگي دژيكيا مدافعان سرســخت ليگ برتر روســيه به همــراه دنيس گلوشــاكوف كــه طراح خــط مياني است و همچنين الكساندر گولوفكين، هافبك 21 ساله زسكامسكو كه مورد توجه آرســنال قرار گرفته اما ستاره ايــن نمايش، زننده گل دوم روســيه فيودور اسمولوف بود كه فصل قبل با كراســنودار چهارم شد و در دو فصل اخير آقاي گل ليگ برتر روسيه شده. در تمــام كنندگي و موقعيتســازي عالي اســت و قطعا در اين جام نگاهها را به خود جذب ميكند.

بــازي بعــدي برابــر پرتغال و كريســتيانو رونالدو خواهد بود همراه با هيجان و جذابيت بسيار اما تا اينجا توانســتهاند لبخند و تشــويق رييس جمهورشان را به دست آورند.

پوتيــن كــه در كنــار جيانــي اينفانتينو، رييس فيفا بازي را تماشــا ميكرد، قبل از مسابقه براي 50251 تماشــاچي حاضر ســخنراني كرد و چرچســوف كه تيمش چهارشنبه به مصاف پرتغــال ميرود، بعــد از اين بــرد 2 بر صفر گفــت: «آمدن رييس جمهوری كشــور به اين بازي از يك طرف به تيــم انگيزه مضاعف ميدهد و از طرف ديگر مسووليت ما را بيشتر ميكنــد اما ما خودمــان را با وظيفه سخت پيش رو منطبق كرديم.»

اين دروازهبان ســابق كه قبل و بعد از ســقوط كمونيســم براي تيم ملي كشــورش بازي كرده ادامه داد: «ما با ارائه يك بازي خوب در بيشتر زمان مســابقه، نتيجــه خيلي خوبي گرفتيــم و طبق برنامهريــزي بازي كرديــم. فكر ميكنم بــراي ديدار با پرتغال نيز با همين تيم بازي كنيم.»

زميــن چمن اســتاديوم خانگي زنيــت وضعيت ايدهآلي نداشــت اما براي اين مسابقه مشــكلي به وجود نيامد.

چرچسوف گفت: «كيفيت زمين بد نبود، حداقل به ما اجازه داد بازي خودمان را انجام بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.