يك مدافع چپ و يك مهاجم الزم داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

استيون جرارد گفته كه ليورپول نياز به يك مدافع چــپ و يك مهاجم دارد تا بتواند بــراي قهرماني فصل بعد ليگ برتر رقابت كند.

يورگن كلوپ، مربــي ليورپول در اكثر ديدارهاي فصل گذشــته، مجبور شد جيمز ميلنر را به پســت مدافع چپ ببرد، چرا كه آلبرتو مورنو در اين پست درخششي نداشت.

هرچند كــه كلوپ در حمله هم روي به روبرتو فيرمينو آورد اما مصدوميتهاي دانيل اســتاريج و دني اينگس باعث شد كه گزينههاي ليورپول در حمله كم شود.

ليورپول با نمايشهاي درخشــان در ديدارهــاي پايان فصل بود كه توانســت بــه رده چهــارم جدول برســد و به ليگ قهرمانان راه پيدا كند.

اما جــرارد كه اخيرا مربــي تيم زير 81ســالههاي ليورپول شــده، بر اين باور اســت كه ليورپول ميتواند در فصل بعد، براي اولين بار در 27 ســال اخير قهرمان ليگ شــود، به شرط آنكه كلوپ تيمش را در اين دو پست آماده كند.

جرارد گفته است: «به نظرم ما مربي رويايــي در راس تيم داريم و اميدوارم كه او نامهــاي بزرگي به پازل تيم اضافه كند. به نظرم ليورپول به قهرماني خيلي خيلي نزديك اســت و اگر به آمار شش تيم برتر فصل گذشــته نگاه كنيــد، ميبينيد كه در مصاف رودرروي ايــن تيمها، ليورپول بهتريــن عملكرد را داشــته اســت. پس ليورپــول ميداند كه نياز به بهتر شــدن دارد و بايد عملكرد بهتري مقابل تيمهاي نيمه پايين جدول داشــته باشد، تيمهايي كه فشــرده بــازي ميكنند و شكســتن دفاعشان دشوار است. اميدوارم كه بتوانيم دو، سه قطعه به پازل اضافه كنيم، قطعاتي كه در حال حاضر كم داريم. من مطمئنم كه ليورپول ميتواند با اين دو، ســه خريد موفــق شــود و موفقيت بــراي اين تيم نزديك اســت. به نظرم ما يــك نفر را در پست مدافع چپ نياز داريم. جيمز كارش را در اين پســت عالي انجام داد اما خوب اســت كه يك گزينه ديگر در آنجا داشته باشيم. شــايد يك بازيكن تهاجمي ديگر هم خوب باشد تا توان حمله ما را بيشتر و كمك كند كه دفاعهايي كه بسيار فشرده هســتند را باز كنيم. به نظرم تيم نياز به بازســازي كامل ندارد و تنهــا قطعاتي از پازل باقي مانده اســت. من از جايگاه تيم در حال حاضر بسيار راضيام.»

ليورپول بــا اين حال هنــوز در بازار دست به خريد نزده اســت. يورگن كلوپ هفت بازيكن را زير نظر دارد تا آنها را بخرد.

آنها قصد داشتند ويرجيل فاندايك را بــا قيمت 50 ميليون پونــد بخرند اما باشــگاه ســاوتهمپتون اعالم كرد كه آنها بهصورت غيرقانوني به ســراغ اين بازيكن رفتهاند. ليورپول پس از اين ماجرا به دليل ترس از محروميت عذرخواهي و اعالم كرد كه ديگر به دنبال اين بازيكن نيست.

اما بازيكني كه به نظر ميرسد راهي ليورپول خواهد شــد محمد صالح است. گفته ميشود تمامي توافقات حاصل شده، به جز توافق بــا رم. ليورپول 35 ميليون پونــد بابت او ميپردازد اما رم 40 ميليون پوند ميخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.