لوكارلي: اين پاسخ تمام تلخيها است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پارما كه دو ســال قبل به دليل اعالم ورشكســتگي محكوم به ســقوط به دسته چهارم فوتبال ايتاليا شده بود، براي دومين بار پياپي مجوز صعود گرفت و فصل بعد در ســري B ليگ ايتاليا بازي ميكند. قهرمان سابق جام يوفا در فينال پليآف لگا پرو كه دسته سوم فوتبال ايتاليا محسوب ميشود، 2 بر صفر الساندريا را برد.

الســاندرو لوكارلي كاپيتــان پارما كه از زمان حضــور در دســته اول اين تيم را همراهــي كرده، بعد از ايــن پيروزي گفت: «بــه خودم قول داده بودم هر اتفاقي كه در اين بازي بيفتد اجازه ندهم احساساتي شوم. با حســي كه االن دارم ميتوانم تا پنج سال ديگر بازي كنم اما چند روز وقت ميخواهم تا درباره فصل آينــده تصميم بگيرم. من با تيم به سري D رفتم، اين تصميم را با دلم نه با عقلم گرفتم چون ميخواســتم با تيم بمانم. فوقالعاده اســت كه توانستيم ظرف دو سال تيم را به جايي برسانيم كه حداقل به جايگاه واقعي پارما نزديك است. ما بايد دو سال قبل در سري B بازي ميكرديم اگر با قوانين شان ما را تحقير نميكردند و تيم را از بيــن نميبردند. همينقدر ميگويم اگر در لگا پرو ميمانديم تا حاال بازنشسته شده بودم اما حاال بازی در سري B وسوسهانگيز اســت. ما را ناتوان و بي عرضه خواندند اما در زميــن ثابت كرديم اشــتباه ميكنند. با چنــگ و دندان صعود كرديم و اين پاســخ همه لحظات تلخي بود كه داشتيم.»

پارمــا در فصل 2014-2015 در ليگ ايتاليا آخر شــد. در آن فصل باشگاه دو بار مالكان خود را عوض كرد و دو بار مجبور شد بازيهايــش را به تعويق بيندازد چون پولي نداشــت كه به مقامات امنيتي و محافظان اطــراف زمين بدهد، بازيكنــان هم مجبور بودند لباسهايشــان را خودشان بشورند. آنها با كمك ســري A بود كه توانســتند كارشان در ليگ را به پايان برسانند.

پارمــا در ســالهاي 1995 و 1999 قهرمان جام يوفا شده، در سال 1993 جام برنــدگان جام اروپا را برده و ســه قهرماني جام حذفي ايتاليا را در كارنامه دارد، هرچند هرگز ليگ دسته اول را نبرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.