ضربه سختي به چلسي زدي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اريك كانتونا به آنتونيو كونته تاختــه و گفته او نبايد با پيامك به ديهگو كاســتا اعالم ميكرد كه در برنامههايش جايي ندارد. اســطوره منچســتريونايتد گفته كه اين كار باعث ميشود از نظر مالي به چلسي ضربه وارد آيد.

كانتونا گفتــه: «پيامكهاي از روي خشــم، ايده خوبي نيســت و اعالم جدايي بــا پيامك از آن هم بدتر اســت. اين دو تــا را با هم كه تركيب كنيد، ميرســيد به پيامك كونتــه كه حاال همه آن را ديدهاند: بــراي ســال بعد آرزوهــاي خوب برايت دارم اما تــو جزو برنامههاي من نيستي.

هر حرف الفبايــي كه در اين پيامك آمده ميتوانــد حدود يك ميليون يورو به چلســي ضربه مالي بزنــد. تيم را كه نبايد با انگشــتان دستتان اداره كنيد!»

پيامــك كونتــه به كاســتا با واكنش منفي سران چلسي مواجه شده و مقامات اين باشگاه حتي به اخراج ايــن مربي فكر كردهاند. اين در حالي اســت كه او با چلسي در فصل گذشته ليگ برتر قهرمان شد.

كانتونا همچنيــن به قهرماني زينالديــن زيدان با رئــال مادريد در الليــگا و ليگ قهرمانان اشــاره كرده اســت. زيدان در اواسط دهه ،1990 جاي كانتونا را در تيم ملي فرانســه گرفت. با اين حال كانتونا 15ساله از زيدان ستايش ميكند: «او توانست معادله نهايي فوتبال را حل كند؛ اينكــه چطور تعدادي از بازيكنان با اســتعداد را به يك تيم عالي تبديل كنيم. اين كافي اســت تا آنهايي كه به او ترديد داشــتند ساكت شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.