هر نيمه 30 دقيقه ميشود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گــروه مديريتی اتحاديــه بينالمللي فوتبال(BAFI) كه وظيفه قانونگذاري در فوتبــال را بر عهده دارد، بــه دنبال ايجاد برخي تغييرات اميدوار به افزايش جذابيت و زيبايي اين ورزش است. اين گروه مديريتی كه از نظر قانونگذاري باالتر از فيفا است، با ارائه پيشــنهادهاي خود تحت عنوان «زيبا بازي كنيد» قصد دارد تغييراتي ايجاد كند از جمله اينكه هر نيمه فوتبال به جاي 45 دقيقه نيم ساعت شود و اجازه دريبل زدن در شــروع ضربات ايســتگاهي صادر شود. هــدف اين تغييرات افزايــش زمان جريان توپ، باالبردن ســرعت بــازي و همچنين توجه به جنبه ســرگرم كنندگــي فوتبال است.

بر اســاس طرح IFAB براي كاهش 15 دقيقــهاي زمان هر نيمه، هــر بار كه تــوپ از جريان بــازي خارج شــود، زمان متوقف ميشود به اين ترتيب از اتالف وقت جلوگيري ميشود.

همچنيــن در ضربات شــروع مجدد، زننده ميتواند بيش از يك بار توپ را لمس كند بهعنوان مثال اگر روي يك دريبل زن خطا شود، ميتواند بالفاصله به بازي ادامه دهد.

دربــاره ضربات پنالتي در جريان بازي هم ميخواهنــد برگشــت را از آن حذف كنند مثل ضربــات پنالتي آخر بازي كه يا گل ميشــود يا ضربه دروازه بــه نفع تيم مدافع اعالم ميشود. اين قانون مساله ورود بازيكنــان به محوطه جريمــه قبل از زدن ضربه را حل ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.