پسر ژرژ وهآ با پاريسنژرمن قرارداد بست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پســر ژرژ وهآ، تيموتي قصــد دارد با وجود عالقه تيمهايي مثل چلسي و ميالن با پاريســنژرمن قرارداد حرفهاي ببندد. آنطور كه روزنامه اكيــپ گزارش داده اين بازيكن 17 ســاله كه متولد نيويورك است ميخواهد در تيمي حرفهاي شود كه از 14 سالگي به آن پيوسته.

وهآ و نمايندگانــش در مــاه فوريه با مقامات پاريســنژرمن وارد مذاكره شدند و مثل اينكه به نتيجه رسيدند. اين مهاجم مــورد توجــه تيمهاي ميالن و چلســي و همچنين باشــگاههاي فرانسوي مثل ليل و موناكــو قرار گرفته بود اما با تيم پاريســي قراردادي سه ساله بسته.

تيموتي كــه در بروكلين به دنيا آمده و بعــدا به فلوريدا رفتــه، تصميم گرفته بر خــالف پدرش كه براي ليبريا بازي ميكرد در سطح ملي براي آمريكا بازي كند و يكي از بازيكنان آينده دار تيم ملي اين كشــور محسوب شود. او در رقابتهاي قهرماني زير 17 سال كونكاكاف بازي كرده و احتماال در ماه مه در جام جهاني زير 17 سال در هند تيم آمريكا را همراهي میكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.